La Generalitat aprova el Protocol marc d'actuacions contra el maltractament a infants i adolescents de Catalunya

La Generalitat per ACORD GOV/97/2017, de 18 de juliol, aprova el Protocol marc d'actuacions contra el maltractament a infants i adolescents de Catalunya.

Aquest Acord ha estat publicat al DOGC de 20 de juliol de 2017 ( http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7416/1626426.pdf ),  però no conté el text del Protocol. Per consultar-lo, el propi Acord et remet a la web del Portal de la Transparència http://http://www.transparenciacatalunya.cat/ . Cal dir però que en el moment de fer aquesta notícia el Protocol encara no s'havia publicat en aquesta adreça.

Segons dades publicades pel Govern de la Generalitat en dies precedents a la publicació al DOGC d'aquesta Acord: 

El nou text complementa el protocol d’actuació entre els departaments de Treball, Afers Socials i Famílies i d’Ensenyament, de prevenció, detecció, notificació, derivació i coordinació de les situacions de maltractament infantil i adolescent en l’àmbit educatiu aprovat pel Govern el juny de 2016. El podeu consultar en el següent enllaç: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7143/1506977.pdf

L’objectiu del Protocol és atendre qualsevol maltractament a infants i adolescents mitjançant una intervenció coordinada i eficaç dels departaments de la Generalitat competents en els àmbits social, de salut, educatiu, de lleure, de participació i esport, policial i judicial, d’execució penal i de polítiques de dones; així com,en la mesura del possible, de la resta d’administracions abordant tant la detecció com l’atenció i la recuperació. A aquest efecte fixa el conjunt de procediments que s’han de seguir per part d'aquests departaments en els diferents eixos d’intervenció que són la detecció, l’atenció i la recuperació i la coordinació necessària en les diferents fases d’intervenció: detecció, comunicació, avaluació, intervenció i tractament i seguiment.

El Protocol defineix el maltractament i les seves diferents formes, oferint criteris comuns compartits per valorar la gravetat de la situació i la urgència del cas. I estableix uns estàndards mínims en l’atenció als infants i adolescents víctimes de maltractament amb independència del seu sexe, nacionalitat, discapacitat, condició social i ubicació territorial.  

Com a novetat, el nou protocol inclou la figura del delegat/ada de protecció contra el maltractament a infants i adolescents en els serveis on es desenvolupin activitats organitzades amb infants i adolescents, a excepció dels centres educatius,on aquesta figura ja està desenvolupada pel director/a de cada escola o institut. Haurà de ser una persona amb formació específica sobre els maltractaments i tindrà com a funció ser el/la professional referent del servei o centre amb qui s’ha de contactar davant de qualsevol indici de maltractament, assessorar la direcció i professionals del servei o centre sobre com intervenir i com informar i fer un seguiment dels casos detectats.
 
Finalment, el protocol també estableix la necessitat de crear una unitat integrada d’atenció als infants i adolescents víctimes d’abusos sexuals que incorpori, com a mínim, professionals dels departaments de Treball, Afers Socials i Famílies; Justícia, Interior; Salut, i Ensenyament.