S'ha transposat la directiva comunitària relativa al reconeixement de qualificacions professionals adquirides en un altre o altres estats membres de la Unió Europea

El Reial Decret 581/2017, de 9 de juny, incorpora a l'ordenament jurídic de l'Estat espanyol la Directiva 2013/55 / ​​UE del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de novembre de 2013, per la qual es modifica la Directiva 2005/36 / CE relativa al reconeixement de qualificacions professionals i el Reglament (UE) núm 1024/2012 relatiu a la cooperació administrativa a través del Sistema d'Informació del Mercat Interior (Reglament IMI).
 

Aquest Reial decret té per objecte establir les normes i procediments per a permetre l'accés i exercici d'una professió regulada a Espanya mitjançant el reconeixement de les qualificacions professionals adquirides en un altre o altres estats membres de la Unió Europea i que permetin  a la persona titular exercir en ell la mateixa professió. Així mateix, aquest Reial decret estableix les normes relatives a l'accés parcial a una professió regulada i procediments per al reconeixement dels períodes de pràctiques professionals realitzades en un altre Estat membre.

Entre les mesures que s'incorporen amb aquesta nova regulació destaquen:

  • L'establiment d'una «Targeta Professional Europea» destinada a facilitar la mobilitat temporal a través de l'aplicació, segons els casos, del sistema de reconeixement automàtic o d'un procediment simplificat en el marc del sistema general. Fins a la data, aquest procediment resulta d'aplicació per a les professions d'infermeria, farmàcia, fisioteràpia, guia de muntanya i agent de la propietat immobiliària, d'acord amb el que estableix el Reglament d'Execució (UE) 2015/983 de la Comissió de 24 de juny de 2015.
  • La introducció d'un concepte nou: «Accés Parcial», per solucionar aquells casos en què a l'Estat membre d'acollida les activitats que es pretenen exercir formen part d'una professió  amb un àmbit d'activitat més gran que a l'Estat membre d'origen.
  • La incorporació de novetats respecte de les condicions mínimes de formació establertes per a determinades professions.
  • La introducció de principis comuns de formació, per promoure un caràcter més automàtic del reconeixement de qualificacions professionals en el cas de professions que no gaudeixen actualment d'aquesta automaticitat.
  • La possibilitat que les autoritats competents procedeixin a la verificació de les competències lingüístiques necessàries per a l'exercici de la professió; i en particular, en el cas de professions amb implicacions per a la seguretat dels pacients que aquesta comprovació s'efectuï abans que el/la professional comenci a exercir-la a l'Estat membre d'acollida.
  • L'establiment d'un «Mecanisme d'Alerta»: l'obligació d'alertar per pròpia iniciativa a les autoritats competents dels altres estats membres sobre els/la professionals que ja no estan autoritzats a exercir la seva professió.
     

Trobareu aquesta normativa al portal BOE:https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/10/pdfs/BOE-A-2017-6586.pdf