S'aprova el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador per al curs 2017-2018

La RESOLUCIÓ ENS/1476/2017, de 20 de juny, determina el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d'Ensenyament per al curs 2017-2018.

Aquest preu màxim comprèn, a més de l'àpat, l'atenció directa a l'alumnat durant el temps de la prestació del servei de menjador i els períodes de temps anteriors i posteriors, des de que acaben les classes del matí fins que comencen les de la tarda amb una durada màxima de dues hores i mitja en total.

S'hi estableixen els següents imports:

  • Amb caràcter general en la quantitat de 6,20 euros/alumne/dia, IVA inclòs. 
  • Per als comensals esporàdics,  fins a un màxim de 6,80 euros/alumne/dia, IVA inclòs. Es considera comensal esporàdic aquell que fa ús del servei menys de tres dies a la setmana o, en el cas de l'alumnat d'educació secundària, el qui en fa ús menys de dos dies a la setmana, i sempre que, en ambdós casos, el comensal no sigui beneficiari d'un ajut de menjador. 

Excepcionalment, mitjançant l'autorització prèvia dels serveis territorials corresponents, quan es tracti de centres d'educació especial o d'escoles rurals amb un nombre molt reduït d'usuaris del servei o quan les circumstàncies especials de l'alumnat o les instal·lacions del centre així ho aconsellin, es pot augmentar el preu màxim d'aquesta prestació.

Podeu consultar el text íntegre de la resolució al portal DOGC: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7400/1621077.pdf