S'implanta el primer cicle d'educació infantil en determinades escoles rurals pel curs 2017-2018

La RESOLUCIÓ ENS/1423/2017, de 16 de juny, implanta el primer cicle d'educació infantil en algunes escoles rurals de Catalunya.

Com antecedents, cal tenir en compte l'Ordre ENS/273/2015, de 25 d'agost, que aprova el Pla experimental del primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, possibilitant la implantació d'aquests ensenyaments en determinades escoles rurals úniques en el nucli de població (formin part d'una ZER o no) de municipis de fins a 3.000 habitants, a iniciativa dels ajuntaments implicats i amb la seva col·laboració.

D'acord amb l'Ordre esmentada, aquest Pla experimental s'aplica a partir del curs 2015-2016 a escoles rurals dels àmbits dels Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament a Lleida i a les Terres de l'Ebre, i s'amplia a partir del curs 2016-2017 als àmbits dels Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament a la Catalunya Central, Girona, Tarragona i al Vallès Occidental. Podeu consultar aquesta Ordre al següent enllaç:

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=702065&language=ca_ES

La resolució que ara es comenta, implanta amb efectes de l'inici del curs escolar 2017-2018, el primer cicle d'educació infantil en algunes escoles rurals dels Serveis Territorials a la Catalunya Central (Cabrera d'Anoia i Monistrol de Calders) i dels serveis Territorials de Lleida i Tarragona.

Aquesta implantació comporta, amb caràcter general:

  • L'agrupació dels infants d'1-3 anys en un sol grup. La ràtio màxima d'aquest grup serà de 10 infants.
  • Els infants del primer cicle de l'educació infantil es poden integrar amb els alumnes del segon cicle de l'educació infantil, sempre i quan la ràtio màxima dels infants de primer cicle de l'educació infantil no superi els 6 infants.
  • El mestre de segon cicle d'educació infantil de l'escola rural és també tutor dels infants del primer cicle d'educació infantil.
  • Tant si hi ha un grup del primer cicle de l'educació infantil com si aquest grup està integrat amb el segon cicle de l'educació infantil, hi haurà un educador d'educació infantil que també atendrà aquests infants.

Trobareu la resolució al següent enllaç del DOGC: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7396/1620016.pdf