Es convoca el Premi Escoles Verdes de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017

La RESOLUCIÓ TES/1418/2017, de 16 de juny,  convoca el Premi Escoles Verdes de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017.

La Generalitat de Catalunya impulsa el Programa escoles verdes.  Són objectius declarats del Programa:

  • Ajudar els centres a ambientalitzar-se, a incorporar els valors de l'educació per a la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida del centre (currículum, gestió i relacions amb l'entorn);
  • Promoure la participació i la implicació activa de tota la comunitat educativa en la millora del seu entorn immediat (centre, barri, municipi);
  • I afavorir l'intercanvi entre els centres que participen en el Programa, a fi de construir una gran xarxa d'escoles per a la sostenibilitat.

El premi que ara es convoca, té la voluntat de reconèixer públicament iniciatives d'educació per a la sostenibilitat en les categories següents:

  1. A una trajectòria de millora contínua en el procés d'ambientalització integral del centre i d'implicació en la millora del seu entorn.
  2. A una actuació singular que reculli el màxim de contextos d'acció que promou el Programa escoles verdes: la participació de tota la comunitat educativa, la gestió ambiental del centre, el currículum i la difusió i la implicació vers l'entorn i que promogui el treball en xarxa entre centres. Aquesta categoria consta de dues modalitats:
  • a) Una actuació vinculada a prevenir o reduir el soroll en el centre educatiu que s'hagi desenvolupat en el marc d'un treball en xarxa, és a dir, que s'hagi portat a terme conjuntament amb altres agents del territori (altres centres educatius o institucions o entitats).
  • b) Una actuació vinculada a prevenir o reduir el soroll en un centre educatiu en concret.

Qui pot optar al premi:  els centres educatius que tinguin el Distintiu d'Escola Verda que atorga la Generalitat de Catalunya. La candidatura s'ha de presentar a proposta de tercers (persones, institucions, organismes), mitjançant un escrit adreçat al conseller de Territori i Sostenibilitat.

Data límit de presentació de les candidatures : el 2 d'octubre de 2017, a les 12 hores.

Import econòmic del premi:

  • 3.000 euros i un diploma acreditatiu per a cadascuna de les dues categories abans descrites  En el cas de la categoria “en reconeixement a una "actuació singular”, cadascuna de les dues modalitats tindran una dotació de 1.500 euros .En el cas que hi hagi dues o més candidatures premiades en una categoria o modalitat, l'import que li hagi estat destinat inicialment es repartirà entre les premiades en parts iguals.
  • També es poden concedir mencions honorífiques a les candidatures que no hagin assolit el Premi però que es considerin d'un interès especial. Aquestes mencions no tenen dotació econòmica.

Trobareu la  resta de requisits de la convocatòria al següent link: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7395/1619671.pdf

1
Categories:
Actualitat jurídica
1
Grups de treball:
Actualitat Jurídica