S'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar part del Programa d'assessorament professional a les persones i a les empreses, a partir del curs 2017/18

La RESOLUCIÓ ENS/1245/2017, de 26 de maig, obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar part del Programa d'assessorament professional a les persones i a les empreses, a partir del curs 2017-2018.

Se selecciona un total de 16 centres educatius: 12 centres públics i 4 centres privats sostinguts amb fons públics.

L'objectiu general d'aquest programa és donar suport als centres d’ensenyaments professionals que participen al programa, en la gestió del servei d’informació, orientació i/o assessorament professional sistemàtic :

 • A l’alumnat de cicles formatius,
 • A les persones adultes interessades a obtenir titulacions de formació professional, i
 • A les institucions i empreses, a fi d’aportar les respostes i solucions que, des dels ensenyaments professionals, es poden dissenyar per a la millora de la qualificació professional, l’ocupabilitat de les persones i la competitivitat de les empreses.

Objectius específics:

 • a) Implantar, en el marc del projecte educatiu, accions sistemàtiques d’orientació acadèmica i professional als alumnes dels cicles formatius, d’assessorament de persones adultes i d’assessorament d’empreses, i consolidar una estructura organitzativa en el centre que permeti dur-les a terme.
 • b) Establir xarxes de centres educatius participants que es donin suport mutu i comparteixin estratègies i experiències.
 • c) Afavorir les vies que facilitin la cooperació entre centres educatius, i entre aquests i les empreses i entitats.
 • d) Formar professorat del centre en metodologies d’orientació professional i acadèmica de l’alumnat de cicles formatius, d’assessorament a persones adultes i d’assessorament a empreses, i implicar equips de professorat en el desenvolupament d’estratègies d’aquests tipus.
 • e) Valorar els processos i els resultats de les actuacions endegades i proposar-ne millores. 

Requisits dels centres Poden formar parte,els centres educatius de Catalunya que reuneixin els següents requisits:

 • a) Impartir ensenyaments professionals sostinguts amb fons públics.
 • b) Tenir implantat un sistema de gestió de qualitat i millora del centre o estar en procés d’assolir-lo.
 • c) Els centres que vulguin participar en les actuacions relacionades amb l’assessorament professional a les persones adultes i/o amb l’assessorament a empreses i entitats sobre els serveis de formació professional, han de tenir implantat el servei d’assessorament i el servei de reconeixement de l’experiència dels aprenentatges assolits.

La Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial dotarà tots els centres seleccionats amb els recursos següents:

 • a) Assessorament per al desenvolupament de cadascuna de les actuacions del Programa i documentació de suport per a la seva implementació.
 • b) Formació, a través de les xarxes en què participi el coordinador del projecte en el centre i, eventualment, altres membres de l'equip de direcció i coordinació.
 • c) Recursos didàctics. Aques recurs també es facilitarà als centres que no participen en el programa, mitjançant jornades, documentació o altres mitjans.

El model i les indicacions per a presentar la sol·licitud es troben al portal de centres del Departament d'Ensenyament http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/Por..., i al portal de centres d'altres titularitat http://educacio.gencat.cat/gestiocentre, segons correspongui.

El termini de presentació de les sol·licituds comprèn des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC ( el 2/06/2017) i fins al 23 de juny de 2017.

Podeu accedir al text complert de la convocatòria clicant el següent enllaç: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7383/1616063.pdf

I a la resolució que crea el Programa d'assessorament professional a les persones i a les empreses en aquest altre:

 http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7007/1459388.pdf