Se sotmet a informació pública el Projecte d’ordre per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’ESO

Per EDICTE de 15 de maig de 2017 se sotmet a informació pública el Projecte d’ordre per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria (ESO) durant el termini de 15 dies hàbils, a comptar a partir de l'endemà de la publicació al DOGC el 25 de maig de 2017.

El projecte i l'expedient es podran consultar al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat (https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1) i al web del Departament d'Ensenyament http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7377/1613963.pdf,   si bé en el moment de fer aquesta notícia encara no havia estat publicat en cap d'aquestes dues seus electrònicques. També es pot consultar al serveis centrals i als serveis territorials del Departament d'Ensenyament.

Les observacions, suggeriments o al·legacions es poden presentar telemàticament mitjançant la petició genèrica disponible a Tràmits Gencat i a qualsevol dels llocs que preveu l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, i l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Podeu consultar l'edicte al portal DOGC: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7377/1613963.pdf