Desenvolupament de l'aplicació a Espanya de la normativa de la Unió Europea en relació amb el programa escolar de consum de fruites, hortalisses i llet

El Reglament (UE) 2016/791 del Parlament Europeu i del Consell, de 11 de maig de 2016, va establir un nou règim d'ajudes per al programa de consum de fruites i hortalisses i el programa de consum de llet en les escoles.

A nivell de l'Estat Espanyol, el Reial Decret 511/2017, de 22 de maig, publicat al BOE de 25 de maig, desenvolupa aquesta normativa de la Unió Europea, sens perjudici de l'aplicació directa dels Reglaments (UE) pel que fa :

  • A l'ajuda per a la distribució en els centres escolars tant de fruites i hortalisses, com de llet i productes lactis; 
  • A les mesures educatives de acompanyament que donen suport a aquesta distribució de productes;
  • Així com a les disposicions relatives als sol·licitants, a l'estratègia i a les sol·licituds d'ajuda de la Unió Europea que els Estats membres han de presentar a la Comissió.

Es deroga el Reial Decret 487/2010, de 23 d'abril, que resta vigent transitòriament fins a la fi del pla en el present curs escolar.

Trobareu la regulació complerta al portal BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/25/pdfs/BOE-A-2017-5776.pdf