Publicat el calendari i les condicions de la preinscripció, per al curs 2017/18, als ensenyaments del Pla pilot d'itineraris formatius específics (IFE) per a alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat lleu o moderada

Per RESOLUCIÓ ENS/1076/2017, de 16 de maig, publicada al DOGC de 22 de maig, s'ha aprovat el calendari i les condicions de la preinscripció, per al curs 2017-2018, als ensenyaments del Pla pilot d'itineraris formatius específics (IFE) per a alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat lleu o moderada.

1: Participants en el procés i requisits:

 • a) Alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada, inclosos els alumnes amb trastorn de l'espectre autista (TEA) amb discapacitat lleu o moderada que hagin tingut dictamen durant l'escolarització obligatòria.
 • b) Alumnes d'entre 16 i 20 anys d'edat durant l'any natural d'inici de l'oferta, que compleixin com a màxim 21 anys d'edat durant l'any 2017.

2. Presentació de sol·licituds : per fomulari disponible a la pàgina web del Departament d'Ensenyament. Només es pot presentar una sol·licitud per persona i s'hi poden fer constar fins a tres peticions, per ordre de preferència. La sol·licitud es presenta al centre de la primera petició. 

3. Calendari:

 • Publicació de l'oferta: 22 de maig de 2017.
 • Període de presentació de sol·licituds: de l'1 al 9 de juny de 2017, ambdós inclosos.
 • Sorteig a efectes de desempat: 12 de juny de 2017 en el mateix centre.
 • Publicació de les llistes baremades: 14 de juny de 2017.
 • Termini de reclamació a les llistes baremades de sol·licituds: del 15 al 16 de juny de 2017, ambdós inclosos.
 • Publicació de l'assignació definitiva d'alumnes admesos: 27 de juny.
 • Període de matrícula: del 3 al 10 de juliol, ambdós inclosos.

4. Criteris de prioritat i barem

a) Proximitat del domicili al lloc de realització de l'itinerari (les puntuacions no són acumulables):

 • Si el domicili està en el mateix municipi que el centre en què s'imparteix l'itinerari: 50 punts.
 • Si el domicili està en la mateixa comarca que el centre en què s'imparteix l'itinerari: 30 punts.
 • Si el domicili està ubicat en els mateixos serveis territorials que el centre en què s'imparteix l'itinerari: 15 punts.

b) Estar matriculat en un centre ordinari o en un centre d'educació especial a l'etapa obligatòria: 25 punts.

c) No haver cursat i finalitzat programes de qualificació professional inicial (PQPI) ni programes de formació i inserció (PFI): 10 punts.

Podeu consultar la resta de requisits al següent enllça del DOGC: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7374/1612815.pdf

Con antecedents d'aquesta publicació cal tenir en compte l'Acord GOV/120/2016, de 30 d'agost, pel qual es va crear el Pla pilot experimental d'itineraris formatius específics (IFE) per a alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada (publicat al DOGC núm. 7196, d'1.9.2016). Trobareu aquest acord al DOGC: http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=752341&language=ca_ES I al següent enllaç d'aquesta comunitat virtual: http://compromesosambleducacio.diba.cat/news/2016/09/05/es-crea-pla-pilot-experimental-ditineraris-formatius-especifics-ife-per-alumnes-amb-