La Diputació de Barcelona ha convocat subvencions, en règim de concessió directa amb concurrència, per finançar despeses derivades del funcionament de les llars d'infants de titularitat municipal per al curs 2016-2017

El BOPB de 5 de maig de 2017 ha publicat un extracte de la convocatòria de la Diputació de Barcelona per a la concessió de subvencions, en règim de concessió directa amb concurrència, destinades a finançar les despeses derivades del funcionament de les llars d'infants de titularitat municipal per al curs 2016-2017.

Destinataris: tots els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades de la demarcació de Barcelona ( excepte Barcelona ciutat) que siguin titulars de llars d'infants, les quals han d'haver estat creades mitjançant conveni amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i inscrites al Registre de Centres corresponent.

Objecte: contribuir a finançar les despeses derivades del funcionament de les llars d'infants de titularitat municipal  del curs escolar 2016-2017.  

La justificació com a màxim finalitzarà el dia 30 de novembre de 2017.

Bases reguladores: Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 15 de gener de 2009) que trobareu a:

https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2009&01/09013a19999.pdf&3

Quantia:ONZE MILIONS EUR (11.000.000,00 EUR).

Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies hàbils a partir del dia següent al de la publicació d'aquest extracte al BOPB

Podeu consultar el BOPB al següent enllaç: https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&05/022017008051.pdf&1

Més informació a la web de la Diputació de Barcelona: http://www.diba.cat/web/educacio/ceconomica/suport-economic-llars-infants