Servei del Telèfon de la Infància: s'atribueix al número telefònic 116 111 l'atenció en casos d'assetjament en l'àmbit dels centres educatius, de ciberassetjament i d'abusos sexuals a infants i adolescents.

Per ACORD GOV/55/2017, de 25 d'abril, publicat al DOGC de 27 d'abril de 2017, s'atribueix al número telefònic 116 111 (Servei del Telèfon de la Infància (Infància Respon)), l'atenció en casos d'assetjament en l'àmbit dels centres educatius, de ciberassetjament i d'abusos sexuals a infants i adolescents.

Aquest telèfon funciona les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any.

L'acord de govern citat aprova també la següent distribució de funcions entre els departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el departament d'Ensenyament:

Atenció telefònica: el Servei del Telèfon de la Infància (Infància Respon), atén totes les trucades d'infants i adolescents, progenitors i professionals relatives a casos d'assetjament dels centres educatius, de ciberassetjament i d'abusos sexuals a infants i adolescents. Aquesta atenció suposa la recepció i l'atenció de la trucada, l'escolta activa i l'assessorament. Tot això sens perjudici que, si de la informació rebuda també en resulta una situació de risc o desemparament, s'actuï d'acord amb les normes i protocols que regulen aquestes situacions. Les trucades són objecte de registre en les bases de dades d'aquest Servei. Totes les trucades són confidencials.

També es farà un seguiment del cas fins que se'n valori el tancament i es comuniqui al Departament d'Ensenyament per dur-lo a terme. Aquest seguiment consisteix en, com a mínim, una trucada telefònica setmanal al demandant d'ajuda i té una durada com a regla general màxima d'un mes.

Derivació: totes les trucades rebudes sobre aquestes matèries s'han de derivar en el termini màxim de 48 hores a la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament d'Ensenyament.

Intervenció: el Departament d'Ensenyament desenvolupa les actuacions, estratègies i programes adients per a l'atenció dels casos notificats, en col·laboració, si escau, amb altres departaments i d'acord amb els circuits i protocols ja existents o que es desenvolupin.

Podeu consultar el text íntegre d'aquest acord al següent enllaç del portal DOGC: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7358/1606394.pdf

D'altra banda, cal tenir en compte com antecedents l'acord GOV/79/2016, de 14 de juny, pel qual s'aprova el Protocol d'actuació, entre els departaments de Treball, Afers Socials i Famílies i d'Ensenyament, de prevenció, detecció, notificació, derivació i coordinació de les situacions de maltractament infantil i adolescent en l'àmbit educatiu,  que podeu consultar al següent enllaç: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7143/1506977.pdf