El projecte de llei de Pressupostos Generals de l'Estat Espanyol 2017 afecta els RRHH dels processos de canvi de model de la gestió de serveis públics

El Govern Espanyol ha inclòs a la disposició addicional  27ena del projecte de llei de Pressupostos Generals de l'Estat Espanyol (PGEE) de 2017 limitacions importants a la incorporació de personal laboral al sector públic. 

La novetat rau sens dubta en el fet que estableix que les administracions públiques i  el seu sector públic  no podran atribuir la condició d'indefinit no fix :

  • a) Als treballadors dels contractistes de concessions d'obres o de serveis públics o de qualsevol altre contracte administratiu públic quan els contractes s'extingeixin pel seu compliment, per resolució, inclòs el rescat, o si s'adopta el segrest o intervenció del servei d'acord amb la legislació de contractes del sector públic que és aplicable als mateixos.  

Quan, excepcionalment, en compliment d'una sentència judicial, o prèvia tramitació d'un procediment que garanteixi els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat, aquest personal sigui incorporat a societats mercantils públiques, les incorporacions que es produeixin d'acord amb el que preveu aquest apartat, es comptabilitzaran com a personal de nou ingrés del còmput de la taxa de reposició.

  • b) Al personal laboral que presti serveis en societats mercantils públiques, fundacions del sector públic, consorcis, en persones jurídiques societàries o fundacionals que vagin a integrar-se en una administració pública.

Al personal referit en els apartats anteriors li són aplicables les previsions sobre successió d'empreses contingudes en la normativa laboral.
 

Aquesta disposició de mantenir-se en el seu redactat actual afecta directament a tots els processos de de modificació del model de gestió ( pas de gestió indirecta a gestió directa).

Podeu consultar la disposició addcional 27ena del PGEE de 2017 als fulls 333 i 334 del document  que trobareu al següent enllaç:

http://www.sepg.pap.minhafp.gob.es/Presup/PGE2017Proyecto/MaestroTomos/PGE-ROM/doc/L_17_A_1.PDF