Es crea el Programa d'innovació pedagògica #aquiproubullying de prevenció, detecció i intervenció enfront l'assetjament entre iguals i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius

La RESOLUCIÓ ENS/881/2017, de 10 d'abril, crea el Programa d'innovació pedagògica #aquiproubullying de prevenció, detecció i intervenció enfront l'assetjament entre iguals i procedeix a l'obertura de la convocatòria pública per a la selecció dels centres educatius interessats a formar-ne part.

Extracte del contingut del Programa #aquiproubullying (annex 1 de la resolució citada)

La finalitat del Programa #aquiprobullying és estimular els centres educatius a elaborar un projecte que els permeti assolir els següents objectius generals:

 • Sensibilitzar la comunitat escolar de la importància de prevenir i erradicar l'assetjament entre iguals.
 • Formar la comunitat escolar per tal de prevenir, detectar i intervenir davant possibles situacions d'assetjament entre iguals.
 • Apoderar i implicar l'alumnat per detectar i aturar els processos d'assetjament escolar mitjançant accions de servei a la comunitat.
 • Prevenir possibles situacions d'assetjament en el centre educatiu.
 • Detectar, intervenir i aturar les situacions d'assetjament escolar.

Objectius específics: els centres educatius participants hauran d'elaborar un projecte que doni resposta als objectius específics que cada centre concretarà a partir de la seva diagnosi de necessitats i d'acord amb els objectius generals abans exposats.

Durada del Programa: 2 cursos en els centres que el desenvolupin i inclourà les fases de:

 • Formació a centre,
 • Elaboració del projecte de centre,
 • Implementació, i
 • Avaluació del projecte.

Requisits dels centres educatius participants : han de ser centres educatius de Catalunya

 1. Sostinguts amb fons públics
 2. Que imparteixin ensenyaments obligatoris,  
 3. I compleixin, com a mínim, alguna de les següents condicions
 • Dur a terme un projecte o programa de convivència i haver concretat les actuacions en la programació general anual de centre del curs 2016/2017.
 • Disposar d'un protocol propi de prevenció, detecció i intervenció davant l'assetjament i haver concretat les actuacions de prevenció en la programació general anual de centre del curs 2016/2017.
 • Participar en projectes de convivència d'àmbit comunitari i haver concretat en la programació general anual de centre del curs 2016/2017 les actuacions per dur-lo a terme. 
 1. Disposar d'una diagnosi de necessitats que justifiqui la participació del centre en el Programa.
 2. Concretar els objectius específics que es volen aconseguir i que han de donar resposta a les necessitats detectades.
 3. Comptar amb el suport de, com a mínim, el 70% dels membres del consell escolar per adscriure's al Programa #aquiproubullying.

Compromisos dels centres : la selecció del centre suposa l'acceptació d'un seguit de compromisos  entre els que es troben:

 • Constituir un equip de referència format com a mínim per un membre de l'equip directiu, dos docents, un professional no docent del centre, un membre de l'AMPA i, en el cas de secundària, tres alumnes del centre de 3r o 4t d'ESO. 
 •  Elaborar, durant el curs 2017/2018, un projecte propi i implementar-lo durant el curs 2018/2019

Les bases reguladores de la convocatòria del Programa #aquiproubullying es troben a l'annex 2,i els criteris per a l'elaboració del Projecte de centre  d'aquest programa a l'annex 3 de la resolució comentada.

El termini de presentació de sol·licituds comença l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) que va tenir lloc el 27 d'abril de 2017 i finalitza el 19 de juny de 2017.

Trobareu el text íntegre de la resolució al portal DOGC: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7358/1606376.pdf