Mesures prioritàries aprovades per la Unió Europea per a la protecció dels infants migrants

La Comissió Europea ha aprovat un conjunt de mesures prioritàries per protegir l'interès superior del/de la menor migrant.

Segons la nota de premsa publicada el passat 12 d'abril de 2017 i que extractem a continuació:

"Amb la crisi migratòria, el nombre de nens migrants que arriben a Europa ha augmentat significativament. El 2015 i 2016, un 30% dels sol·licitants d'asil a la UE eren menors...els nens en aquesta situació es veuen exposats, al llarg de les rutes migratòries, a un alt risc de violència, tracta o explotació i..corren el perill de desaparèixer o de quedar separats de les seves famílies, (i) són mereixedors d'una protecció especial . Les disposicions pertinents del Dret de la UE, inclosa la Carta dels Drets Fonamentals de la UE, i les altres disposicions de Dret Internacional sobre els drets dels infants, consagren el dret de protecció. ha de ser la consideració primordial en tota acció o decisió que li concerneixi."

Atès aquest context: "La Comissió proposa un seguit d'àmbits prioritaris en els quals els Estats membres, recolzats per la pròpia Comissió i les agències de la UE, hauran de centrar-se per millorar la protecció dels nens migrants i assegurar una connexió més estreta entre els serveis d'asil i els de protecció de la infància:

  1. Ràpida identificació i protecció a l'arribada: Haurà de comptar amb la presència d'un responsable de protecció de menors des dels primers moments de la fase de registre i en totes les instal·lacions d'acollida que alberguen a menors, i designar agents de protecció de menors en cada punt crític. Els Estats membres hauran d'implantar els protocols necessaris per a la denúncia de tots els casos de menors desapareguts i l'intercanvi d'informació al respecte.
  2. Condicions adequades d'acollida de menors: Després de la seva arribada, les necessitats de cada nen s'han de determinar el més aviat possible. Tots ells han de tenir accés a assistència jurídica i sanitària, suport psicosocial i educació sense dilació i amb independència del seu estatut. S'ha d'oferir als menors no acompanyats la possibilitat de ser col·locats en llars o famílies d'acollida. Cal fer tot el possible per oferir als menors solucions alternatives a l'internament administratiu.
  3. Determinació ràpida de l'estatut i sistemes de tutela efectiva: Cal reforçar el paper dels tutors dels menors no acompanyats. Per a això, la Comissió crearà una xarxa tutelar europea que intercanviï les millors pràctiques. ...Hauran de concentrar així mateix els esforços per accelerar la localització dels familiars i els procediments de reunificació familiar. Tots els procediments relacionats amb el procés migratori han d'atorgar sistemàticament prioritat als casos de menors, inclosa la reubicació de menors no acompanyats des de Grècia o Itàlia.
  4. Solucions duradores i mesures d'integració precoç: La Comissió fomentarà, a més, la integració dels nens mitjançant finançament i mitjançant l'intercanvi de bones pràctiques. S'insta els Estats membres a que agilitin el reassentament dels menors necessitats de protecció i que assegurin la posada en pràctica de mesures de localització de les famílies i de reintegració per a aquells nens que hagin de ser retornats.
  5. Lluita contra les causes profundes i protecció dels infants en les rutes migratòries externes a la UE: La UE ha intensificat la seva tasca conjunta amb els països socis per a generalitzar la protecció infantil en els processos migratoris a través del Marc d'Associació en matèria de Migració. Cal redoblar els esforços per ajudar els països socis a enrobustir els seus sistemes nacionals de protecció de menors i impedirà la tracta de nens. Cal, a més, efectuar un oportú seguiment de les directrius de la UE per a la promoció i protecció dels drets de l'infant, recentment revisades, també en els països d'origen i de trànsit.

Les mesures fonamentals que s'exposen en la present Comunicació han de ser objecte d'una supervisió diligent, concertada i coordinada als nivells de la UE, nacional, regional i local, en cooperació amb la societat civil i les organitzacions internacionals. La Comissió seguirà de prop aquest procés i informarà regularment el Consell i al Parlament Europeu."

Trobareu més informació sobre les mesures aprovades al següent enllaç (en versió anglesa): https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170412_communication_on_the_protection_of_children_in_migration_en.pdf