Publicació del Conveni entre el Ministeri d'Educació,Cultura i Esport i la Generalitat de Catalunya per a la gestió de les beques i ajuts a l'estudi del curs 2016/17

La RESOLUCIÓ ENS/702/2017, de 28 de març, dóna publicitat al Conveni interadministratiu de col·laboració entre el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i  la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament i el Departament d'Empresa i Coneixement, per a la gestió de les beques i ajuts a l'estudi corresponents al curs acadèmic 2016–2017.

Objecte del conveni: la gestió, concessió i pagament de les beques i ajuts per a cursar estudis reglats que es concedeixin als qui segueixin els estudis a Catalunya qualsevol que sigui la seva nacionalitat.

 1. Beques i ajuts expressament inclosos:  
 • Ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu.
 • Beques de caràcter general per a alumnes de nivells posteriors a l'ensenyament obligatori que cursin estudis a Catalunya, incloent els màsters oficials.
 • Beques destinades a estudiants que cursin estudis enumerats en la convocatòria general de beques a l'Institut Obert de Catalunya. 
 • Beques de col·laboració.
 • Beques destinades a estudiants de la Universitat Oberta de Catalunya.
 • Compensació a les universitats pels preus públics no percebuts pels becaris que hagin obtingut beca de matrícula.
 1. Beques i ajuts expressament exclosos:
 • Les beques d'estudiants que no cursin els seus estudis a Catalunya.
 • Les destinades als alumnes matriculats a la Universitat Nacional d'Educació a Distància i el Centre per a la Innovació i Desenvolupament de l'Educació a Distància.

Obligacions de les parts:

 • Aquestes beques es financien amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat Espanyol.
 • Però és la Generalitat qui ha de  dur a terme: la selecció, l'adjudicació provisional i definitiva i el pagament de les beques i ajuts a l'estudi així com  la corresponent inspecció, verificació, control i, si escau, resolució dels recursos administratius que puguin interposar-se.

Distribució temporal dels principals pagaments a dur a terme pel Ministeri un cop la Generalitat de Catalunya carregui la base de dades i certifiqui el nombre i l'import a què ascendeixin les beques:

1.- Un cop disponibles els crèdits del pressupost vigent del 2017 es lliurarà el 100% de l'import de les beques que corresponen a les Universitats catalanes .

2.- En el primer trimestre de 2017 lliurarà:  

 • El 100%de l'import de les beques bàsiques, les quanties fixes lligades a la renda i a la residència i les quanties variables mínimes així com les quanties addicionals previstes en la convocatòria de beques de caràcter general per als estudiants amb domicili familiar a l'Espanya insular o a Ceuta o Melilla i per als estudiants universitaris afectats de discapacitat.
 • El 100 per cent de l'import dels ajuts per a alumnes amb necessitats educatives especials.  
 • El 70 per cent de l'import en el curs 2016-2017 de la compensació de preus públics per serveis acadèmics no abonats pels estudiants becaris.

El text publicat del conveni el trobareu a: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7344/1602424.pdf