S'ha aprovat l'elaboració i la implementació d'un Projecte de Convivència en els centres educatius dins el marc del Projecte Educatiu de Centre

La RESOLUCIÓ ENS/585/2017, de 17 de març, ha establert l'elaboració i la implementació del Projecte de Convivència en els centres educatius dins el marc del Projecte Educatiu de Centre (PEC) amb les següents disposicions bàsiques: 

 1. Els centres educatius han d'implementar-lo en el marc del seu Projecte Educatiu en un termini màxim de tres anys a partir de la data de publicació al DOGC que va tenir lloc el 24 de març de 2017.
 2. El Departament d'Ensenyament posarà a l'abast dels centres els recursos formatius i d'assessorament necessaris per a la seva elaboració. 
 3. El Departament d'Ensenyament ha d'impulsar l'ús de l'aplicació informàtica per a l'elaboració del Projecte de Convivència.

Segons la pròpia resolució, el Projecte de Convivència respon a un plantejament integral i global de la convivència, partint d'un procés d'aprenentatge col·lectiu i amb una organització que gestioni, articuli i doni sentit tant a les actuacions com als processos.

A  continuació us oferim un petit extracte de la seva regulació:

El Projecte de Convivència té com a missió contribuir al màxim desenvolupament personal, acadèmic i social de tot l'alumnat.  Per a la consecució d'aquest fi, s'estableixen els següents objectius generals:

 • Assegurar i garantir la participació, la implicació i el compromís de tota la comunitat escolar.
 • Ajudar cada alumne a relacionar-se amb si mateix, amb els altres i amb el món.
 • Potenciar l'equitat i el respecte a la diversitat de l'alumnat en un marc de valors compartits.
 • Fomentar la mediació escolar i la cultura del diàleg com a eina bàsica en la gestió del conflicte.
 • Fomentar una cultura de la pau i la no-violència, juntament amb els valors que fan possible preservar i enriquir la vida de totes les persones.

El seus nivells d'actuació hauran de ser com a mínim:

 • Nivell preventiu: Valors i actituds convivencials: Mesures i actuacions orientades a desenvolupar en l'alumnat aquelles actituds i valors propis de la competència social i ciutadana que contribueixin a fer-lo competent en la relació amb si mateix, amb els altres i amb el món.
 • Nivell d'intervenció: Resolució de conflictes: Mesures i actuacions que han de permetre a la comunitat escolar abordar de manera positiva la gestió i resolució de conflictes. Així mateix, el Projecte de Convivència recull els processos que s'hauran d'articular en cas d'incompliment de les normes concretades en les Normes d'Organització i Funcionament del Centre (NOFC) i d'acord amb la normativa vigent.
 • Nivell organitzatiu i de gestió de centre: Mesures, actuacions i marc organitzatiu que han de permetre al centre educatiu gestionar, facilitar i articular tant les actuacions com els processos necessaris per treballar a favor de la convivència.

Àmbits d'intervenció :

 • El centre; 
 • L'aula;
 • I l'entorn;

Aquests àmbits hauran de ser permeables per afavoreix la transferència d'aprenentatges, valors, actituds i hàbits relacionals.

Continguts:

 • Una concreció de la contextualització del centre recollida en el PEC, on s'incloguin els trets més destacats del centre i el seu entorn en relació als factors que poden incidir en la convivència.
 • Una diagnosi de la situació de la convivència en el centre que permeti determinar els punts forts i febles i les necessitats del centre educatiu en matèria de convivència. 
 • Els objectius específics  a assolir amb els seus corresponents indicadors d'avaluació.

L'elaboració i l'aprovació del Projecte de Convivència en els centres públics, correspon al director/a amb la col·laboració del claustre de professors/es i prèvia consulta preceptiva al consell escolar (expressa el suport al projecte per una majoria de les tres cinquenes parts dels membres). 

Els centres educatius han de constituir una comissió de convivència que tindrà entre les seves funcions col·laborar en la planificació, l'aplicació i el seguiment del Projecte de Convivència. Les normes d'organització i funcionament del centre determinaran el nombre de representants de cada sector de la comunitat escolar que en formaran part i el procés d'elecció.

Podeu llegir tota la regulació normativa continguda a la resolució de referència al següent enllaç del portal DOGC: 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7336/1599535.pdf