S'han publicat les normes de preinscripció i de matrícula d'alumnes de diversos ensenyaments en centres educatius sostinguts amb fons públics per al curs 2017-2018

La RESOLUCIÓ ENS/406/2017, de 24 de febrer, ha aprovat les normes de preinscripció i de matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2017-2018.

Aquesta Resolució s'aplica a l'admissió d'alumnes als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics :

 • De segon cicle d'educació infantil 
 • D'educació primària 
 • D'educació secundària obligatòria
 • De batxillerat 
 • De formació professional de grau mitjà i de grau superior
 • De curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà 
 • De curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior, d'artístics, d'esportius, d'idiomes 
 • D'educació d'adults
 • De programes de formació i inserció 
 • Dels cicles formatius d'animació en circ i de tècniques d'actuació teatral (títols propis de la Generalitat)
 • I a les llars d'infants o escoles bressol públiques. 

L'oferta per centre per als ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, cicles formatius de formació professional i d'arts plàstiques i disseny i per als programes de formació i inserció, aquesta informació es fa pública i es pot consultar al web de la Generalitat de Catalunya (preinscripcio.gencat.cat), als centres educatius, a les oficines municipals d'escolarització.  En la resta d'ensenyaments de règim especial i en l'educació d'adults, la informació es fa pública i es pot consultar als centres educatius que els ofereixen i, si escau, a les seves pàgines web.

Es preveu una reserva de places per a l'alumnat que presenti necessitats educatives específiques:

 • A les llars d'infants es reserva un lloc escolar de cada grup per alumnes amb necessitats educatives. 
 • Al segon cicle d'educació infantil, a l'educació primària i a l'educació secundària obligatòria, i als cicles de formació professional de grau mitjà o grau superior, es reserven dues places amb caràcter general de cada grup per a alumnes amb necessitats educatives específiques. 
 • Al batxillerat i a l'educació d'adults no es fa cap reserva amb caràcter general, però per resolució del director o directora dels serveis territorials es pot establir, en els centres on sigui convenient, una reserva per atendre alumnes amb necessitats educatives específiques. 
 • En els ensenyaments artístics, el director o directora dels serveis territorials pot establir, un cop valorats els casos i en els centres on sigui convenient, un increment de ràtio per atendre alumnes amb necessitats educatives especials que vulguin cursar aquests ensenyaments i compleixin els requisits establerts per fer-ho. 
 • En cada grup dels programes de formació i inserció es fa una reserva d'un lloc per a alumnat amb necessitats educatives especials.

Pels ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria (ESO)

El calendari de preinscripció i matrícula és el que segueix:

 • - Publicació de l'oferta inicial: 20 de març de 2017. -
 • - Període de presentació de sol·licituds: del 23 de març al 4 d'abril de 2017, ambdós inclosos. Es pot presentar documentació fins al dia 7 d'abril de 2017. 
 • - Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional: 24 d'abril de 2017.
 • - Termini de reclamació del barem provisional: 25 a 27 d'abril de 2017.
 • - Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem un cop resoltes les reclamacions: 3 de maig de 2017.
 • - Sorteig del número de desempat: 4 de maig de 2017, a les 11 h als Serveis Centrals del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona).
 • - Publicació de la llista ordenada definitiva: 8 de maig de 2017.
 • - Publicació de l'oferta final: 30 de maig de 2017.
 • - Publicació de les llistes de l'alumnat admès i, si escau, de la llista d'espera: 2 de juny de 2017.
 • - Període de matrícula per a l'alumnat preinscrit amb plaça assignada al segon cicle de l'educació infantil, a l'educació primària o al primer curs de l'ESO: del 12 al 16 de juny de 2017, ambdós inclosos.
 • - Període de matrícula ordinària per a l'alumnat preinscrit amb plaça al segon, tercer i quart curs de l'ESO o de confirmació de plaça assignada a l'ESO en cas de l'alumnat pendent de l'avaluació de setembre: del 26 al 30 de juny de 2017, ambdós inclosos.
 • - Període de matrícula extraordinària per a l'alumnat d'ESO pendent de l'avaluació de setembre: del 6 al 8 de setembre de 2017, ambdós inclosos.
 • - Publicació de la llista d'alumnes matriculats al centre procedents del procés de preinscripció i admissió: 15 de setembre de 2017

Respecte al barem:

Criteris generals.

 1. Existència de germans escolaritzats al centre o de pares o tutors legals que hi treballen. - Barem: 40 punts.
 2. Proximitat del domicili habitual de l'alumne al centre o, si escau, proximitat del lloc de treball del pare o mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet  o de l'alumne si és major d'edat:
 • Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre: 30 punts.
 • Quan a instància del pare o mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet es prengui en consideració, en comptes del domicili habitual, l'adreça del lloc de treball d'un d'ells, i aquesta és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts.
 • En el cas de la ciutat de Barcelona, quan el domicili habitual és al mateix districte municipal on està ubicat el centre sol·licitat en primer lloc però no en la seva àrea d'influència, si escau: 15 punts.
 • Quan el domicili habitual és al mateix municipi on està ubicat el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d'influència: 10 punts.
 1. Renda anual de la unitat familiar: Quan el pare o mare o tutor o tutora siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora. - Barem: 10 punts.
 2. Discapacitat de l'alumne, pare o mare o germans. Quan l'alumne acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o quan el pare o mare, tutor o tutora, o un germà de l'alumne acredita una discapacitat igual o superior al 33%. -Barem: 10 punts

Criteris complementaris

 • Pel fet de formar part d'una família nombrosa o família monoparental. - Barem: 15 punts. -
 • Pel fet que l'alumne tingui una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs. - Barem: 10 punts.
 • Pel fet que el pare o mare, el tutor o tutora o els germans hagin estat escolaritzats en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals, al centre per al qual es presenta la sol·licitud. Barem: 5 punts.

Podeu consultar la resolució al  DOGC del 8 de març´de 2017: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7324/1595129.pdf