Conveni de col·laboració entre el MECD i la Generalitat de Catalunya per a la gestió de les beques i ajudes a l'estudi del curs 2016-2017

La Resolució de 24 de febrer de 2017, del MECD ha fet públic el conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, per a la gestió de les beques i ajudes a l'estudi corresponents al curs acadèmic 2016-2017.

L'àmbit material d'aquesta col·laboració comprèn la gestió, concessió i pagament de les beques i ajudes per a cursar estudis reglats que es concedeixin als qui segueixin els estudis a Catalunya qualsevol que sigui la seva nacionalitat.

S'inclouenexpressament les beques i ajuts:

  • Ajudes per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu.
  • Beques de caràcter general per a alumnes de nivells posteriors a l'ensenyament obligatori que cursin estudis a la Comunitat Autònoma de Catalunya, incloent-hi els màsters oficials.
  • Beques destinades a estudiants que cursin estudis enumerats en la convocatòria general de beques a l'Institut Obert de Catalunya.
  • Beques de col·laboració.
  • Beques destinades a estudiants de la Universitat Oberta de Catalunya.
  • Compensació a les universitats pels preus públics no percebuts pels becaris que hagin obtingut beca de matrícula.


S'exclouen expressament

  • Les beques d'estudiants que no cursin els seus estudis a Catalunya
  • I les destinades als alumnes matriculats a la Universitat Nacional d'Educació a Distància i el Centre per a la Innovació i Desenvolupament de l'Educació a Distància
     

Podeu consultar el contingut dels compromisos assumits per cada Administració Pública al següent enllaç del BOE de 8 de març de 2017:

 https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/08/pdfs/BOE-A-2017-2499.pdf