El Departament d'Ensenyament aprova les directrius per fer la prova d'avaluació de 6è d'Educació Primària i realitza la convocatòria per al curs 2016/17

La RESOLUCIÓ ENS/111/2017, de 26 de gener, aprova les directrius per dur a terme la prova d'avaluació de sisè curs de l'educació primària i convoca la prova per al curs 2016-2017. Ha estat publicada al DOGC de 3 de febrer de 2017.

Al preàmbul d'aquesta resolució, el Departament d'Ensenyament:

  • Fonamenta aquesta prova d'avaluació exclusivament en la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació.
  • I estableix que l'objectiu de la prova és formatiu i corrector: pretén  mesurar l'assoliment de competències i de coneixements bàsics per part dels alumnes per millorar els seus resultats de futur i afavorir-ne el pas a l'educació secundària obligatòria.

Dades de la convocatòria: 

  • A qui afecta: als alumnes de sisè curs de primària de tots els centres, públics i privats, que imparteixen aquesta etapa educativa, a Catalunya
  • Contingut: la prova s'estructura en quatre parts: competència matemàtica i competència comunicativa lingüística en llengua catalana, en llengua castellana i en llengua estrangera
  • Mètode: avaluació externa
  • Dates: els dies 4 i 5 de maig de 2017
  • Lloc:  en el mateix centre educatiu 

Podeu consultar el text íntegre de la resolució al portal DOGC: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7301/1584273.pdf