Regulació de l'avaluació del Batxillerat després de la reforma del calendari d'implementació de la LOMCE

El Reial decret llei 5/2016, de 9 de desembre, de mesures urgents per a l'ampliació del calendari d'implantació de la LOMCE (Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa) estableix a l'article 1.3 que fins a la entrada en vigor de la normativa resultant del Pacte d'Estat social i polític per l'educació, l'avaluació de Batxillerat  es realitzarà exclusivament per a l'alumnat que vulgui accedir als ensenyaments universitaris oficials de grau.

S'imposava, doncs, l'aprovació d'una nova normativa que ajustés l'avaluació d'aquesta etapa educativa a les característiques i contingut imposats per la reforma.

La nova regulació, s'ha dut a terme amb l'Ordre ECD / 1941/2016, de 22 de desembre, on es determinen:

  • Les característiques, el disseny i el contingut de l'avaluació del Batxillerat per l'accés a la Universitat.
  • Les dates màximes de realització i de resolució dels procediments de revisió de les qualificacions obtingudes, per al curs 2016/2017

Podeu accedir al contingut sencer d'aquesta ordre al portal BOE:  https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/23/pdfs/BOE-A-2016-12219.pdf

També podeu consultar la nota publicada en aquesta comunitat virtual sobre la reforma realitzada pel Reial decret llei 5/2016, de 9 de desembre, en el calendari d'implementació de la LOMCE a la següent adreça web:

http://compromesosambleducacio.diba.cat/news/2016/12/20/modificacio-del-calendari-dimplantacio-de-lomce