La Generalitat obre consulta pública prèvia per a l'elaboració d'un nou decret que reguli el servei escolar de menjador

El projecte de decret té com objectiu regular la gestió i el funcionament dels menjadors escolars en els centres educatius públics de titularitat del Departament d'Ensenyament, que imparteixen ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, educació primaria i educació secundaria obligatòria.

A l'actualitat aquest servei es troba regulat al Decret 160/1996, de 14 de maig. El podeu consultar en la seva versió inicial al portal DOGC: http://educacio.gencat.net/extranet/dogc/decret_160_1996.html Han passat més de 20 anys des de la seva aprovació i cal una adaptació a la realitat social, i als canvis normatius esdevinguts des d'aleshores, alguns tant importants com la llei d'educació de l'any 2009 i la llei de transparència, entre d'altres.

En aquest context, també cal tenir present la Resolució de Parlament de Catalunya  per la qual es proposa al Departament d'Ensenyament la confecció d'un nou decret sobre menjadors escolars. Recordem que s'instava al Govern a:

  • "a) Que, entre altres models, es permeti que el centre mateix gestioni el menjador escolar, directament o per mitjà de l’AMPA o l’entitat creada a aquest efecte, d’acord amb el Pla de funcionament del servei de menjador escolar.
  • b) Que les famílies dels centres puguin participar en la presa de decisions respecte al model de gestió del menjador.
  • c) Que el servei escolar de menjador es presti dins les instal·lacions del centre, llevat de casos excepcionalment justificats.
  • d) Que el servei de menjador escolar sigui part del projecte educatiu del centre i se’n valorin la integració en el currículum educatiu i la dinamització d’altres recursos pedagògics existents al centre per part del personal encarregat d’acompanyar els alumnes en temps de menjador.
  • e) Que s’estableixi una partida pressupostària oberta de beques de menjador per a garantir que es pugui donar resposta a totes les necessitats alimentàries dels alumnes.
  • f) Les funcions i característiques del personal que treballa al menjador."

Podeu consultar aquesta Resolució al butlletí del Parlament. Es tracta de la Moció 196/X que consta al full 19 a 21: : http://www.parlament.cat/document/nom/10b541.pdf

I podeu ampliar la informació per presentar propostes a la web del Departament d'Ensenyament: http://participa.gencat.cat/ca/proposals/consulta-previa-a-l-elaboracio-del-nou-decret-per-regular-el-servei-de-menjador-escolar

El termini per aquesta consulta pública finalitza el 13 de febrer de 2017