Convocatòries per accedir de forma definitiva o interina a la funció pública docent en centres dependents del Departament d'Ensenyament i del Consorci d'Educació de Barcelona

La Generalitat ha fet pública per RESOLUCIÓ ENS/100/2017, de 25 de gener, l'aprovacióp de la llista definitiva de persones admeses i excloses a la convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent. DOGC Núm. 7299 d'1.2.2017  http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7299/1582764.pdf

La llista s'exposa al públic:

  • A la seu central del Departament d'Ensenyament, en cadascun dels serveis territorials, al Consorci d'Educació de Barcelona i a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Girona.
  • També a la pàgina d'Internet del Departament d'Ensenyament, però en aquest cas amb accés restringit a les persones que han formalitzat la sol·licitud de participació. Per accedir-hi cal que les persones aspirants s'identifiquin amb el DNI, NIE o passaport, i l'identificador que se'ls ha facilitat en el moment de realitzar la inscripció.

En aquesta llista consta la distribució de persones per tribunals, així com els llocs on es realitzaran les proves. L'acte de presentació davant els tribunals es realitzarà el dia 27 de maig de 2017, a les 9 hores

D'altra banda, per RESOLUCIÓ ENS/24/2017, de 9 de gener, es va convocar concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis com a personal interí docent en centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament i del Consorci d'Educació de Barcelona.

El termini de presentació de sol·licituds és des del dia 24 de gener fins les 13 hores del 7 de febrer de 2017. L'accés a l'aplicació telemàtica per tramitar la sol·licitud es troba a la pàgina d'internet del Departament d'Ensenyament.

Les places convocades consten a l'annex de la resolució i són de les especialitats docents del:

  • cos de mestres,
  • cos de professors d'ensenyaments secundaris,
  • cos de professors tècnics de formació professional,
  • cos de professors d'arts plàstiques i disseny,
  • cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny,
  • cos de professors d'escoles oficials d'idiomes 

Podeu accedir al contingut sencer de la convocatòria al següent enllaç del portal DOGC http://http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7291/1578034.pdf