S'aprova el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'atenció a persones en situació de dependència

L'ORDRE ENS/313/2016, de 14 de novembre, estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà (CFGM) d'atenció a persones en situació de dependència que condueix a l'obtenció del títol corresponent de tècnic/a. 

Substitueix el currículum del CFGM d'atenció sociosanitària, establert pel Decret 104/2005, de 31 de maig, que resta derogat per l'ordre que s'aprova.

Aquesta Ordre té com principals antecedents normatius:

  • El Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, que va regular l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu; 
  • El Reial decret 1593/2011, de 4 de novembre, que va establir el títol de tècnic en atenció a persones en situació de dependència i va fixar els ensenyaments mínims;
  • El Decret 28/2010, de 2 de març, va regular el Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya i el Catàleg modular integrat de formació professional.

El currículum establert en aquesta Ordre ha de ser desplegat en les programacions elaborades per l'equip docent, les quals han de potenciar les capacitats clau dels alumnes i l'adquisició de les competències professionals, personals i socials establertes en el perfil professional, tenint en compte, d'altra banda, la necessitat d'integració dels continguts del citat cicle formatiu.

Trobareu l'Ordre en aquest enllaç del portal DOGC: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7254/1557042.pdf