Modificació del calendari d'implantació de la LOMCE

Pel Reial decret llei 5/2016, de 9 de desembre, de mesures urgents  s'amplia el calendari d'implantació de la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE).

Aquesta norma conté cinc articles:

 • L'article 1 modifica directament la LOMCE
 • Els articles 2 a 4 modifiquen el règim jurídic ( la normativa) de les diferents etapes educatives per adaptar-les a la modificació introduïda a la LOMCE
 • L'article 5 fixa l'entrada en vigència

Article 1. Modificació del calendari d'implantació de la LOMCE

Aquest article és el que procedeix a modificar la disposició final cinquena de la LOMCE. Destaquem els seguënts apartats:

 • Les modificacions introduïdes en el currículum, l'organització, objectius, promoció i avaluacions d'Educació Primària s'implantaran per als cursos primer, tercer i cinquè en el curs escolar 2014-2015, i per als cursos segon, quart i sisè en el curs escolar 2015-2016.... (i en la) Educació Secundària Obligatòria s'implantaran per als cursos primer i tercer en el curs escolar 2015/2016, i per als cursos segon i quart en el curs escolar 2016/2017. Fins a l'entrada en vigor de la normativa resultant del Pacte d'Estat social i polític per l'educació, l'avaluació d'Educació Primària recollida en el article 21 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, serà considerada mostral i tindrà finalitat diagnòstica..
 • Fins a l'entrada en vigor de la normativa resultant del Pacte d'Estat social i polític per l'educació, els alumnes que obtinguin un títol de Formació Professional Bàsica podran obtenir el títol d'educació secundària obligatòria.

Article 2: Adequació del règim jurídic de l'avaluació final d'Educació Secundària Obligatòria i l'avaluació final de Batxillerat per a l'accés a la Universitat al nou calendari d'implantació

Destaca:

 • La derogació de la disposició final primera del Reial decret 310/2016, de 29 de juliol, pel qual es regulen les avaluacions finals d'educació secundària obligatòria i de Batxillerat, i la implementació de diferents mesures fins a l'entrada en vigor de la normativa resultant del Pacte d'Estat social i polític per l'educació. 
 • La previsió conforme les avaluacions finals d'educació secundària obligatòria i de Batxillerat de l'educació de persones adultes, així com les modificacions introduïdes pel Reial Decret 310/2016, de 29 de juliol, a les proves per a l'obtenció directa del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria i del títol de Batxiller per persones adultes, no s'implantaran fins al terme del període transitori regulat per la disposició final cinquena de la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre.
   

Article 3. Adequació del règim jurídic de l'avaluació final de l'Educació Primària al nou calendari d'implantació

Destaca: 

 • La derogació de la disposició final primera del Reial decret 1058/2015, de 20 de novembre, pel qual es regulen les característiques generals de les proves de la avaluació realitzada al final de l'etapa d'educació primària establerta en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.
 • Fins a la finalització del període transitori regulat en la disposició final cinquena de la Llei 8/2013, de 9 de desembre, l'avaluació d'educació primària prevista a l' article 21 serà considerada mostral i tindrà finalitat diagnòstica;

Article 4. Títols de Graduat en Educació Secundària Obligatòria obtinguts durant el període d'implantació de l'avaluació final

Destaca:

 • Es deroga la disposició transitòria única del Reial Decret 1105/2014, de 26 de desembre, pel qual s'estableix el currículum bàsic de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat 
 • Els títols de graduat en educació secundària obligatòria obtinguts fins a la finalització del període transitori permetran accedir indistintament a qualsevol dels ensenyaments postobligatoris recollits a l'article 3.4 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig.
Article 5. Entrada en vigència

A l'endemà de la seva publicació al BOE el 10 de desembre de 2016

Podeu consultar la norma íntegrament al següent enllaç: https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/10/pdfs/BOE-A-2016-11733.pdf