Es crea el Centre de Recursos Educatius per a Alumnes amb Trastorns del Desenvolupament i la Conducta (CRETDIC)

Per ORDRE ENS/308/2016, de 14 de novembre, es crea el Centre de Recursos Educatius per a Alumnes amb Trastorns del Desenvolupament i la Conducta (CRETDIC).

Val la pena consultar el Preàmbul de la pròpia Ordre que estableix:

“L'article 2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (LE), estableix la inclusió escolar entre els principis rectors del sistema educatiu i a l'article 77 es determina que l'organització pedagògica dels centres ha de contribuir al compliment dels principis del sistema educatiu i fer possible la integració dels alumnes, el desenvolupament de les seves capacitats i l'aplicació de pràctiques inclusives.

 L'article 81 d'aquesta Llei disposa que són alumnes amb necessitats educatives especials els afectats per discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, els que manifesten trastorns greus de personalitat o de conducta o els que pateixen malalties degeneratives greus. “

El CRETDIC depèn de la Direcció General competent en matèria d'atenció a la diversitat i la inclusió, és únic per a tot el territori i, exerceix les seves funcions per àmbits territorials segons s'estableix a l'annex.

S'integra per funcionariat docent dels cossos de mestres i de professors d'ensenyament secundari amb les titulacions i especialitats que s'indiquen:

  • a) Especialistes en pedagogia terapèutica o en audició i llenguatge.
  • b) Especialistes en orientació educativa, llicenciats en psicologia, pedagogia o psicopedagogia.

Funcions:

  • Col·laboració amb els equips d'assessorament i orientació psicopedagògics en la identificació i l'avaluació de les necessitats dels alumnes amb trastorns del desenvolupament i de la conducta, i en l'orientació a les seves famílies.
  • Assessorament i formació als equips docents i als serveis educatius sobre criteris organitzatius i metodològics que facilitin l'atenció de les necessitats dels alumnes amb trastorns del desenvolupament i de la conducta.
  • Aportació de suport i de criteris tècnics a altres òrgans del Departament d'Ensenyament.
  • Altres funcions que els atribueixi el Departament d'Ensenyament.

Podeu consultar l’ordre al següent enllaç del portal DOGC: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7249/1554400.pdf