Es crea el Programa Erasmus + i projectes de mobilitat formativa i de cooperació europea en els ensenyaments de FP i de règim especial

La RESOLUCIÓ ENS/2480/2016, de 27 d'octubre,  crea el Programa Erasmus + i projectes de mobilitat formativa i de cooperació europea en els ensenyaments de formació professional i de règim especial, amb l'objectiu principal de contribuir a la mobilitat en l'aprenentatge a través d'una cooperació reforçada entre el món de l'educació i la formació i el mercat laboral. 

La Resolució també fa pública :

  • La relació de centres que han participat en l'experiència prèvia del programa d'innovació pedagògica Erasmus + i projectes de mobilitat formativa i de cooperació europea durant el curs 2015-2016.
  • I el procediment de certificació per al professorat que durant el curs 2015-16 ha participat en aquests programes d'innovació. 

Podeu consultar-la  al següent enllaç: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7243/1550391.pdf

Aquesta Resolució té com antecedents normatius més destacables:

  • L'article 84 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació
  • La Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals i el Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial;
  • Les conclusions del Consell Europeu, de 12 de maig de 2009, sobre un marc estratègic per a la cooperació europea en l'àmbit de l'educació i la formació (ET 2020) DOUE 119, de 28.5.2009 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:es:PDFque marquen com a un dels objectius comuns a tots els estats membres, fer realitat l'aprenentatge permanent, establir vies d'aprenentatge més flexibles en el marc europeu de qualificacions, i fer extensiva la mobilitat d'acord amb la Carta Europea per a la Mobilitat.
  • El Reglament (UE) núm. 1288/2013 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de desembre de 2013 que crea el nou programa Erasmus+, per al període 2014-2020 en educació, formació, joventut i esport  (http://erasmusplus.injuve.es/opencms/export/download/documentacion/Reglamento_20-12-2013.pdf