Aprovació de la llista provisional de les persones admeses i excloses a la convocatòria per accedir a la funció pública docent de la Generalitat de Catalunya

La RESOLUCIÓ ENS/2452/2016, de 27 d'octubre, declara aprovada la llista provisional  de les persones aspirants que han estat admeses o excloses a la convocatòria de concurs oposició  (Resolució ENS/1814/2016, de 18 de juliol, modificada per la Resolució ENS/2273/2016, de 5 d'octubre) per a l'ingrés i l'accés a la funció pública docent de la Generalitat de Catalunya

El contingut de la Resolució aprovatòria dels resultats el podeu consultar a aquest enllaç: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7241/1549241.pdf

Ara bé aquesta Resolució no conté dades personals.  Per consultar-les  cal  fer servir alguns dels següents accessos:

  • - Veure la llista exposada al públic a la seu central del Departament d'Ensenyament, en cadascun dels serveis territorials, al Consorci d'Educació de Barcelona i a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Girona.
  • - Consultar la pàgina d'Internet del Departament d'Ensenyament, amb accés restringit a les persones que han formalitzat la sol·licitud de participació. Per accedir-hi cal que les persones aspirants s'identifiquin amb el DNI, NIE o passaport, i l'identificador que se'ls va facilitar en el moment de realitzar la inscripció.

Amb la publicació d'aquesta Resolució es considera feta la notificació corresponent a les persones interessades, als efectes del que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per tant, les persones interessades poden formular les reclamacions que creguin oportunes adreçades a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics 

  • En el termini de deu dies hàbils a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC,  que va tenir lloc el passat 7 de novembre de 2016. 
  • I davant:
    • els serveis territorials corresponents,
    • el Consorci d'Educació de Barcelona, 
    • o l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Girona.