Convocatòria específica d'acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral i de vies formatives no formals en l'atenció sociosanitària

La RESOLUCIÓ ENS/2416/2016, de 3 d'octubre, obre convocatòria específica del procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral i de vies no formals de formació, en règim de convocatòria específica, en l'àmbit de l'atenció sociosanitària a persones.

Les unitats de competència que es convoquen són les incloses a les qualificacions professionals següents:

  1. a) SC_2-089_2 Atenció sociosanitària a persones en el domicili, i
  2. b) SC_2-320_2 Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

Aquesta convocatòria, en allò que sigui d'aplicació, es regeix pel Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, pel qual es regula el reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral que trobareu al següent enllaç del BOE: https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-13781

Podeu consultar la resta de requisits de la convocatòria al DOGC de 31 d'octubre de 2016: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7237/1546886.pdf

Pel que fa a la convocatòria específica de places (concretament 98) podeu consultar la RESOLUCIÓ ENS/2417/2016, de 6 d'octubre, a:

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7237/1546806.pdf