Convocatòria de subvencions 2016 del SOC per projectes singulars que abordin la inserció, reinserció o retorn al sistema educatiu de joves inscrits a la Garantia Juvenil

La RESOLUCIÓ TSF/2403/2016, de 27 d'octubre, obre la convocatòria per a l'any 2016 per a la concessió de subvencions per al finançament de projectes singulars que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. 

Què n projectes singulars . A efectes d'aquesta convocatòria es consideren projectes singulars aquells que :

 1. Estableixen serveis per a persones joves inscrites al registre de la Garantia Juvenil.
 2. Persegueixen els mateixos objectius que les convocatòries endegades pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, però no tenen cabuda en aquestes.
 3. Proposen metodologies o models d'intervenció diferents.
 4. Articulenla seva inserció, reinserció o retorn al sistema educatiu des de vessants molt diversos i/o en àmbits i territoris molt concrets.

Quines entitats poden ser beneficiàries?:  La relació d'entitats es recull a la base 2 de l'Ordre TSF/289/2016, de 26 d'octubre, que regula els projectes singulars i  que trobareu a aquest enllaç:  http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7236/1546352.pdf

Entre  aquestes entitats es troben:

"2.b) Ens locals i les seves entitats dependents o vinculades. Les diferents àrees temàtiques que incideixen sobre les persones joves o sobre el col·lectiu que determini la convocatòria (educació, joventut, promoció econòmica, serveis socials, etc) hauran de col·laborar i coordinar-se entre elles per presentar un projecte en comú. "

Quins projectes poden ser subvencionats?:

L'objectiu és reforçar l'ocupabilitat i les competències professionals de les persones no ocupades i no integrades en els sistemes d'educació o formació, mitjançant la combinació de dues o més de les actuacions encabides en els quatre blocs de mesures en les que s'estructura el Catàleg del Sistema Nacional de Garantia Juvenil:

 • Mesures de suport a l'activació.
 • Mesures de millora de l'ocupabilitat.
 • Mesures de foment de l'emprenedoria.
 • Mesures de suport a la contractació.

En aquest sentit i a efectes del sector educatiu, cal tenir present que:

 • La MESURA 1: engloba  aquelles  adreçades a l'activació de les persones joves no ocupades i no integrades en els sistemes d'educació o formació, i que tenen per finalitat la seva incorporació al mercat de treball, a l'educació o a la formació. Entre les actuacions subvencionables es troben les d'orientació professional, informació laboral i acompanyament en la cerca d'ocupació.
 • La MESURA 2: enquadra aquelles que reforcen l'ocupabilitat i les competències professionals de les persones joves no ocupades i no integrades en els sistemes d'educació o formació. Entre les actuacions subvencionables es troben: Formació, especialment en idiomes i TIC; Formació per a l'obtenció de certificats de professionalitat...

L'import consignat per aquesta convocatòria és de 15.000.000 euros.

Terminis:

 • De presentació de sol·licituds: 15 dies naturals des de l'endemà de la publicació al DOGC el 28 d'octubre de 2016
 • D'execució : L'inici a partir de la data de notificació de l'atorgament de la subvenció, i com a molt tard el 30 de desembre de 2016. I la finalització com a màxim el 31 de desembre de 2017.

Podeu consultar el text complert de la resolució de convocatòria al següent enllaç: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7236/1546472.pdf