Es fa pública la relació de centres que participen en el programa d'innovació i transferència de coneixement InnovaFP, en el curs 2016-2017

La RESOLUCIÓ ENS/2269/2016, de 3 d'octubre, del director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial  fa pública la relació de centres que participen en el programa d'innovació i transferència de coneixement InnovaFP, en el curs 2016-2017.

Recordem que la finalitat del programa "InnovaFP" és estimular la vinculació entre els centres educatius que imparteixen ensenyaments de formació professional inicial i les empreses i entitats, per al desenvolupament de projectes d'interès mutu que generin valor educatiu i empresarial. I que els seus objectius específics són:

  • a) Definir i desenvolupar estratègies de relació en el camp de la innovació i la transferència de coneixement entre els centres educatius i les empreses i entitats.
  • b) Establir xarxes de centres educatius participants que es donin suport mutu i comparteixin estratègies i experiències.
  • c) Afavorir les vies que facilitin la cooperació entre centres educatius i entre aquests i les empreses i entitats, i l'eliminació dels obstacles que les limitin o restringeixin.
  • d) Consolidar una estructura organitzativa en el centre que planifiqui, impulsi i segueixi les estratègies de col·laboració amb empreses i entitats en matèria d'innovació i transferència de coneixement.
  • e) Implicar equips de professorat i alumnat en el desenvolupament d'estratègies d'innovació i transferència de coneixement en col·laboració amb empreses i entitats.
  • f) Formar professorat i alumnat del centre en metodologies d'innovació i transferència de coneixement en col·laboració amb el seu entorn productiu.
  • g) Valorar els processos i els resultats de les actuacions endegades i proposar-ne millores.

Podeu consultar la relació de  centres participants al DOGC núm. 7225 de 13 d'octubre de 2016, al següent enllaç:

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7225/1539482.pdf

I trobareu els antecedents d'aquesta Resolució  a aquests altres enllaços: