El Parlament Europeu insta la creació d'una "Garantia Infantil" com a principi vertebrador en la creació de mesures afavoridores de la conciliació familiar

La Resolució del Parlament Europeu, de 13 de setembre de 2016, sobre la creació d'unes condicions en el mercat laboral favorables per a la conciliació de vida privada i vida professional (2016/2017 (INI)) demana a la Comissió  de la Unió Europea que treballi en col·laboració amb els interlocutors socials a favor d'un pilar de drets socials que doni lloc a una veritable inversió social centrada principalment en la inversió en les persones.

Subratlla que la conciliació de la vida professional, la vida privada i la vida familiar és un concepte d'interpretació extensiva que agrupa totes les polítiques globals de caràcter legislatiu i no legislatiu destinades a promoure un equilibri adequat i proporcionat entre els diferents aspectes de la vida de les persones.

 Entre les afirmacions, dades, i propostes que conté i que incideixen d’una forma directa en l’àmbit educatiu, es troben aquestes:

 • Les polítiques favorables a les famílies són fonamentals perquè les tendències demogràfiques siguin positives.
 • S’ha produït un canvi conceptual important respecte al concepte tradicional dels papers de la dona i de l’home així com del de família nuclear.
 • La pobresa i l'empitjorament de la desigualtat s’han accentuat per les polítiques macroeconòmiques aplicades per la Unió Europea i amb les mesures d'austeritat imposades com a resposta a la crisi econòmica.
 • ·         La segregació dels mercats laborals europeus en funció del gènere (malgrat el major nivell educatiu assolit per la dona) genera  una pèrdua aproximada del 10% PIB, i una diferència salarial d’un 16,3% entre homes i dones. Aquestes divisions del mercat laboral reprodueixen estereotips socials que comencen a desenvolupar-se des de la infància, es reflecteixen en l'elecció de formacions i ensenyaments, i continuen apreciant-se en el mercat laboral.
 • ·      La discriminació afecta greument les dones quan es tracta tant d'accedir a una ocupació, com de conservar-la, en particular pel que fa a l'embaràs i la maternitat; de manera que sense unes polítiques que promoguin un millor equilibri entre la vida privada i la vida laboral, no es podrà aconseguir de manera efectiva cap objectiu econòmic o laboral fixat a escala europea.
 • ·         L’educació i la cura en la primera infància té una  repercussió decisiva en el desenvolupament cognitiu dels nens fins als 5 anys.
 • ·         Les persones que realitzen tasques assistencials informals satisfan el 80% de les necessitats d’assistència de la Unió Europea.
 • ·       La manca d’instal·lacions per a la cura de nens i familiars grans dependents ha provocat que 3,3 milions d'europeus d'entre 15 i 34 anys d'edat hagin deixat de treballar a jornada complerta.

El Parlament també destaca:

 • Els models empresarials alternatius, com cooperatives i mutualitats, que tenen un gran potencial per avançar en la igualtat de gènere i en la conciliació de la vida privada i vida professional, sobretot en l'entorn digital emergent de «treball intel·ligent ».
 • I la importància de l'aprenentatge permanent per al desenvolupament personal de les persones treballadores i per estar al dia de les condicions laborals en constant canvi.

La Resolució estableix clarament que l'eficàcia 

 en la creació i en l’aplicació  de les mesures de conciliació depèn de l’existència d’altres instruments polítics, inclosa la disposició assequible i de qualitat al servei d’escola bressol.

En aquest context, el Parlament

 demana a la Comissió i als Estats membres que:
 • Fixin una “Garantia Infantil”, que situï els nens i les nenes en el centre de les polítiques vigents en matèria de reducció de la pobresa de manera que  totes les persones menors puguin accedir a una sanitat, educació i atenció a la infància gratuïtes, a un habitatge digne i una alimentació adequada.
 • I desenvolupin i posin en pràctica polítiques que incloguin permisos d'educació i formació, així com formació professional en el treball i aprenentatge permanent. I que l'aprenentatge dins i fora de la feina, incloses les experiències d'estudi remunerades, sigui accessible per a totes les persones treballadores i, en particular, per aquelles en situacions desfavorides, posant una atenció especial a les treballadores en sectors en els quals les dones estan infrarepresentades de manera estructural.

Us recomano la seva lectura.

Podeu trobar el document sencer a la següent adreça:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0338+0+DOC+PDF+V0//ES