Aprovat el calendari per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics

La RESOLUCIÓ ENS/2172/2016, de 13 de setembre, estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics.

Trobareu la resolució ressenyada al DOGC del 28 de setembre de 2016: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7215/1534921.pdf

Dades bàsiques del procès:

 • Què es renova:  la meitat dels membres
 • Quins membres: dels representants del professorat, de l'alumnat, i dels pares i mares o tutors d'alumnes dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics i, en el cas en què la plaça sigui vacant o hagi de quedar vacant per qualsevol motiu, la del representant del personal d'administració i serveis, així com la del personal d'atenció educativa complementària, en els centres d'educació especial i en els centres ordinaris amb unitats específiques d'educació especial. 
 • Calendari: 
  • Inici del procés: a partir del dia 7 de novembre de 2016.
  • Constitució de les meses electorals: abans del dia 16 de novembre de 2016.
  • Votacions: entre els dies 28 de novembre i 2 de desembre de 2016, ambdós inclosos.
  • Constitució del consell escolar i presa de possessió dels seus membres: abans del dia 22 de desembre de 2016.

Normativa de referència:

Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia de centres educatius: 

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=545262&language=ca_ES&action=fitxa

Resolució ENS/2160/2014, de 16 de setembre, per la qual s'estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics:

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=671146&languageFitxa=ca_ES