Es dóna publicitat als convenis de col·laboració entre la Generalitat i els consells comarcals de Garraf, Baix Llobregat, i Maresme per a la gestió del servei escolar de transport i de menjador

La RESOLUCIÓ ENS/1803/2016, de 18 de juliol, dóna publicitat als convenis de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i els consells comarcals de Garraf, Baix Llobregat, Maresme, Osona, Alt Empordà, Cerdanya, Gironès, Alt Urgell, Pallars Jussà, Pla d'Urgell, Segarra, Priorat, Tarragonès i Ribera d'Ebre, relatius a la delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador.

Trobareu el text íntegre de cada conveni publicat al següent link del DOGC de 25 de juliol de 2016:

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7169/1521022.pdf