Es fa pública la relació de programes d'innovació pedagògica impulsats pel Departament d'Ensenyament

La RESOLUCIÓ ENS/1767/2016, de 14 de juliol, fa pública al DOGC de 21 de juliol  la relació de programes d'innovació impulsats pel Departament d'Ensenyament.

Concretament es fan públics els programes impulsats per les següents Direccions Generals: 

  1. D'Educació Infantil i Primària
  2. D'Educació Infantil i Primària
  3. D'Atenció a la Família i Comunitat Educativa
  4. De Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial
  5. I per la Subdirecció General de Llengua i Plurilingüisme

Aquesta resolució té com antecedent l'Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica  que podeu llegir a:

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=704108&language=ca_ES

I on es definia el concepte d'innovació pedagògica com:

"un procés planificat de canvi i renovació que es fonamenta en la recerca, que respon a l’evolució social, que condueix a obtenir una millora en la qualitat del sistema educatiu i que pot ser transferible a la resta de centres educatius"

I es preveien les següents modalitats d’innovació pedagògica:

  • Pràctiques educatives de referència: iniciatives del professorat vinculades al projecte educatiu del centre que evidencien una millora educativa, així com els materials i recursos educatius elaborats pel professorat, un cop han estat implementats i sempre que aportin millores per a l’aprenentatge.
  • Projectes d’innovació pedagògica: iniciatives d’un centre educatiu, o d’un grup de centres, que formen part de manera explícita del projecte educatiu de centre, que responen a objectius de millora educativa prèviament fixats en un pla d’acció i que aporten evidències del canvi que ha significat per al centre o centres pel que fa a les competències dels alumnes o a l’organització i gestió.
  • Programes d’innovació: plans d’acció que el Departament d’Ensenyament prioritza i impulsa, i que tenen com a finalitat millorar els resultats del sistema educatiu adequant-lo al canvi i a l’evolució social. Amb la mateixa finalitat també s’inclouen les iniciatives d’altres institucions amb les quals el Departament col·labora mitjançant acords o convenis.

Accedireu al text complert de la resolució al següent enllaç del portal DOGC: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7167/1520394.pdf

1
Categories:
Actualitat jurídica
1
Grups de treball:
Actualitat Jurídica