Publicació dels llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajudes a l'estudi per al curs 2016-2017

El  Reial Decret 293/2016 , de 15 de juliol, publicat al BOE del 16 de juliol,

  • D'una banda,  estableix els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajudes a l'estudi per al curs 2016-2017;
  • I d'una altra, modifica parcialment el Reial Decret 1721/2007 , de 21 de desembre, pel qual s'estableix el règim de les beques i ajudes a l'estudi personalitzades

Podeu accedir-hi al següent enllaç del portal BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2016/07/16/pdfs/BOE-A-2016-6846.pdf