El SOC obre convocatòria per a l'any 2016 pel Programa de projectes innovadors i experimentals que estableixin ponts entre el teixit empresarial i l'educatiu

Per RESOLUCIÓ TSF/1592/2016, de 23 de juny,  s'obre la convocatòria per a l'any 2016 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de projectes innovadors i experimentals.

La podreu llegir enllaçant en el següent link del DOGC del 29 de juny

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7151/1510353.pdf

Les bases d’aquesta convocatòria estan regulades a l' ORDRE EMO/315/2015, de 7 d'octubre. Aquí teniu l'enllaç:

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=705125&language=ca_ES

Qui pot participar: Entre d’altres els ens locals que reuneixin els requisits establerts a l' ORDRE EMO/315/2015 abans citada

Quins projectes són subvencionables: projectes innovadors i experimentals  en matèria d'ocupació. I entre aquests els que estableixin ponts entre el teixit productiu i els recursos formatius locals generant per exemple: creació de dispositius, fòrums o d’altres marcs de col·laboració estable entre els actors socials vinculats al teixit econòmic i laboral i aquells dedicats a les activitats formatives (centres i entitats formatives i/o educatives) per incrementar l’efectivitat i l’impacte ocupacional dels projectes.

L'import global pressupostat  és de 3.000.000€

El termini de presentació de sol·licituds és fins el 10 d'octubre de 2016.