La DIBA aprova l'adjudicació d'un Programa Complementari de serveis socials bàsics i cohesió social que permet el pagament de despeses extraescolars i material educatiu

El BOPB de 27 de juny de 2016 ha fet  públic l'anunci d'aprovació del "Programa complementari de serveis socials bàsics, cohesió social i emergència energètica", en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019".

Destinataris " els municipis de la demarcació de Barcelona, excepte la ciutat de Barcelona, i els consells comarcals de la pròpia demarcació".

El procediment de concessió és directe: La distribució de recursos entre els municipis es basa en el criteri de la població municipal, considerat des de dues vessants; els trams de població i el nombre d'habitants. 

Per a l'efectivitat dels ajuts és necessari que els ens destinataris manifestin expressament l'acceptació de l'ajut atorgat, com a màxim, fins el 30 de juliol del 2016.

Període d'execució: entre l'1 de gener de 2016 i el 31 de desembre de 2016. El de justificació finalitza el dia 1 de maig del 2017.

Despeses elegibles: Entre d'altres el pagament d'activitats socioeducatives i de lleure infantil, així com ajudes per a la realització d'activitats extraescolars, casals, colònies d'estiu i adquisició de material escolar.

Els ajuts atorgats als ens locals destinataris en el marc d'aquest Programa complementari també es podran afectar al pagament de subvencions o suports en favor de les persones físiques o jurídiques que en resultin beneficiàries, de conformitat amb les bases que cada ens destinatari pugui aprovar en exercici de la seva potestat normativa i en el marc de l'autonomia local, sempre de conformitat amb l'establert en aquest règim de concertació.

Podeu consultar el contingut complert d'aquest Programa així com els imports adjudicats a cada ens local en el següent enllaç:

https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2016&06/022016010891.pdf&1

1
Etiquetes:
subvencions DIBA
1
Categories:
Actualitat jurídica
1
Grups de treball:
Actualitat Jurídica