El Departament d’Ensenyament aprova la definició de la Competència digital docent

La RESOLUCIÓ ENS/1356/2016, de 23 de maig, ha estat publicada al DOGC de 2 de juny de 2016.

Dóna publicitat a la definició de la Competència digital docent que consta a l'Annex; la qual  ha de servir de referència per a les actuacions formatives o de reconeixement professional desenvolupades pel Departament d'Ensenyament que incloguin les Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement entre els seus continguts o objectius.

Trobareu la Resolució al portal DOGC: 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7133/1500244.pdf