S'aproven les directrius del Pla d'acreditació i de qualificació professionals

El Departament de Presidència per ACORD GOV/49/2016, de 26 d'abril, aprova les directrius del Pla d'acreditació i qualificació professionals  previst a la disposició final sisena, apartat 3 de la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals.

Aquest pla està adreçat a les persones amb mancances de qualificació professional  perquè puguin accedir de manera regular i estable a un procediment per acreditar llur experiència professional que les permeti qualificar-se per poder obtenir un lloc de treball o accedir a un itinerari personalitzat de formació.

El pla fixa anualment els objectius que cal assolir i els indicadors de seguiment, així com  les actuacions que s'han de dur a terme per assolir aquesta finalitat.

Trobareu l'Acord al DOGC de 28 d'abril de 2016 en el següent enllaç:

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7109/1489766.pdf

1
Etiquetes:
Pla FP
1
Categories:
Actualitat jurídica