Es fa públic el calendari i els requisits específics de preinscripció per al curs 2016-2017, entre d’altres, dels CFA i dels programes de formació i inserció

La RESOLUCIÓ ENS/1004/2016, de 18 d'abril, (DOGC de 22 d’abril) determina el calendari i els aspectes específics de la preinscripció per al curs 2016-2017 dels ensenyaments que s’assenyalen a continuació:

Annex 1: batxillerat.

Annex 2: cicles formatius de formació professional de grau mitjà i de grau superior.

Annex 3: cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior.

Annex 4: ensenyaments artístics superiors (art dramàtic, música, dansa, disseny i conservació i restauració de béns culturals).

Annex 5: ensenyaments d'idiomes en escoles oficials d'idiomes.

Annex 6: ensenyaments esportius.

Annex 7: ensenyaments impartits en centres i aules de formació d'adults.

Annex 8: cursos de formació específics per a l'accés als cicles de grau mitjà i grau superior.

Annex 9: programes de formació i inserció.

Annex 10: títols propis de la Generalitat (animació en circ i tècniques d'actuació teatral).

Trobareu tota la informació al portal DOGC:http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7105/1488676.pdf