El Departament d’Ensenyament convoca la realització de la prova d'avaluació de sisè curs de l'educació primària del curs 2015/16 pel 4 i 5 de maig

La RESOLUCIÓ ENS/956/2016, d'11 d'abril,  aprova les directrius per dur a terme la prova d'avaluació de sisè curs de l'educació primària i  convoca la prova per al curs 2015-2016 (DOGC de 18 d’abril).

Aquesta convocatòria afecta a tots els alumnes de sisè curs de primària de tots els centres, públics i privats, que imparteixin  educació primària, amb les exempcions que  s’estableixen a l’annex.

La  prova per al curs 2015-2016 es realitzarà els dies 4 i 5 de maig de 2016 en el centre educatiu on es cursin estudis.

Les directrius consten a l’annex de la resolució.

Més informació al portal DOGC: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7101/1487770.pdf

D'altra banda, cal tenir en compte que la Generalitat ha interposat conflicte positiu de competències que ha estat admès a tràmit pel ple del Tribunal Constitucional contra els art.4 i 7 del Reial Decret 1058/2015, de 20 de novembre, "por el que se regulan las características generales de las pruebas de la evaluación final de Educación Primaria, establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación" ( BOE de 18 de novembre de 2016)

Trobareu el BOE a aquest enllaç: https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/18/pdfs/BOE-A-2016-3669.pdf

1
Etiquetes:
Avaluació EP
1
Categories:
Actualitat jurídica
1
Grups de treball:
Actualitat Jurídica