S’aprova la compatibilitat laboral dels empleats públics de Catalunya perquè puguin formar i avaluar en l'àmbit del reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral.

Per ACORD GOV/23/2016, de 8 de març, ( DOGC Núm. 7076 de 10.3.2016)  es declara l'interès públic :

  • En l'avaluació i acreditació de competències professionals per part dels empleats públics al servei de la Generalitat de Catalunya.
  • I en el reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits per les persones adultes mitjançant l'experiència laboral, la formació no formal o la formació informal, per part dels empleats públics que imparteixen ensenyaments de formació professional inicial.

Aquest Acord de la Presidència desenvolupa la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals, i té la seva raó de ser en el règim d’incompatibilitats establert per la Llei 21/1987, de 26 de novembre, que afecta també al personal al servei de les entitats locals.

Trobareu el text normatiu  sencer al portal DOGC:http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7076/1479458.pdf