Convocatòria de les proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de música i de dansa per al curs 2016-2017

Per RESOLUCIÓ ENS/584/2016, de 2 de març,  es convoquen les proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de música i de dansa per al curs 2016-2017 (DOGC Núm. 7076 - 10.3.2016).

Sol·licitud única: La inscripció a la prova específica d'accés en un determinat centre públic i la preinscripció al curs acadèmic corresponent en el mateix centre, es formalitzen mitjançant una única sol·licitud.

Dates:

1: De preinscripció:

  • Centres integrats de música o de dansa: en les dates de preinscripció en centres integrats que estableixi la Resolució d'aprovació de les normes de preinscripció i matrícula per al curs 2016-2017.
  • Conservatoris de música o dansa i centres autoritzats d'ensenyaments professionals de música o de dansa: del 30 de març al 15 d'abril de 2016.

2: De realització de les proves i publicació de qualificacions: 

  • Centres integrats de música: la primera part de la prova de primer curs es duu a terme en tots els centres el dia 10 de maig de 2016 a partir de les 9 h. Totes les proves han d'estar finalitzades i amb les qualificacions definitives abans del dia 7 de juny de 2016. En el cas que es faci una convocatòria de setembre, la primera part de la prova de primer curs es fa el 2 de setembre de 2016. Per als alumnes que cursin ensenyaments de música en centres integrats, la superació del 6è curs de primària integrada amb música es considera equivalent a la superació de la prova d'accés al primer curs dels ensenyaments professionals de música, per al curs 2016-2017 i per al mateix centre integrat.
  • Conservatoris i centres autoritzats de música: la primera part de la prova de primer curs es duu a terme en tots els centres el dia 24 de maig de 2016 a partir de les 10 h. Totes les proves han d'estar finalitzades i amb les qualificacions definitives abans del dia 7 de juny de 2016. En el cas que es faci una convocatòria de setembre, la primera part de la prova de primer curs es fa el 2 de setembre de 2016.
  • Conservatori, centres integrats i centres autoritzats de dansa: les proves es realitzen a partir del 18 d'abril de 2016 i les qualificacions definitives s'han de publicar abans del 8 de juny de 2016. En el cas que es faci una convocatòria de setembre, la prova de primer curs es fa el 2 de setembre de 2016.

Lloc: Les proves es duen a terme en els centres que imparteixen aquests ensenyaments, els quals es fan públics al web del Departament d'Ensenyament.

La superació de la prova no suposa l'obtenció de plaça escolar.

L'admissió en un centre educatiu de les persones que superin la prova d'accés s'efectua d'acord amb el que preveu la Resolució per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula per al curs 2016-2017.

Trobareu tots els requisits de la convocatòria al portal DOGC:http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7076/1479444.pdf

1
1
Categories:
Actualitat jurídica
1
Grups de treball:
Actualitat Jurídica