Convocatòria corresponent a l'any 2016 de proves d’accés a diferents cicles formatius

Per accedir als cicles formatius de formació professional el curs 2016-2017, cal estar en possessió d'un dels títols que estableix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació. També es preveu l’accés mitjançant la superació d'una prova d’accés, que és regulada i convocada anualment pel Departament d'Ensenyament.

La RESOLUCIÓ ENS/488/2016, de 24 de febrer, ( DOGC Núm. 7070 - 2.3.2016)  convoca proves d’accés

  • als cicles formatius de formació professional inicial;
  • als cicles de formació específica d’arts plàstiques i disseny;
  • les proves de caràcter general d’ensenyaments esportius;
  •  i les proves d’accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3.

Trobareu tota la informació al portal DOGC: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7070/1477486.pdf