Publicació del decret que estableix la creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat

El DECRET 2/2016, de 13 de gener, destableix la creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Pel que fa a l'àmbit educatiu manté la mateixa denominació actualment existent: "Departament d’Ensenyament" i als subapartats de l'article 3.5 detalla les seves competències:

  • 3.5.1 La política educativa en l'àmbit de l'ensenyament no universitari.
  • 3.5.2 L'actuació en matèria d'ordenació curricular i innovació del sistema educatiu.
  • 3.5.3 L'avaluació del rendiment escolar i establiment de mesures correctores.
  • 3.5.4 La direcció i avaluació dels centres públics del sistema educatiu de Catalunya.
  • 3.5.5 La supervisió i relació amb els centres privats concertats del sistema educatiu de Catalunya.
  • 3.5.6 La planificació de l'oferta educativa de llocs escolars.
  • 3.5.7 La direcció del professorat i personal al servei dels centres públics.
  • 3.5.8 La formació i qualificació professionals, sense perjudici de l'adscripció per part del Govern de determinades entitats vinculades a aquest àmbit de competència a d'altres departaments.
  • 3.5.9 Qualsevol altra que li atribueixin les lleis i altres disposicions “

Es deroga expressament el seu precedent: el Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ( DOGC Núm. 7037 de 14.1.2016).

Més informació al portal  DOGC: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7037/1467188.pdf