Convocatòria de subvencions als ajuntaments de la província de Barcelona per fer front a les despeses del transport escolar durant l’exercici 2016 dins la campanya "Coneguem Els Nostres Parcs”

La Junta de Govern  de la Diputació de Barcelona en sessió celebrada en data 29 d'octubre de 2015 va aprovar les Bases Reguladores i la convocatòria per a l'atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, adreçades als ajuntaments de la província de Barcelona per fer front a les despeses de transport escolar campanya "Coneguem els nostres parcs" per a l'exercici 2016.

Objectiu: facilitar el transport i accés dels alumnes de sisè curs dels centres d'ensenyament primari a la campanya pedagògica esmentada.

Beneficiaris: tots els ajuntaments de la província de Barcelona o els seus organismes autònoms amb competències en matèria d'educació.

Terminis:

  • De presentació de les sol·licituds: des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta convocatòria  (BOPB  del 9 de novembre de 2015) fins el 30 de novembre de 2015.
  • D’execució: les activitats subvencionades s'hauran de realitzar dins del període comprés entre 13 de gener de 2016 i fins el 30 de juny de 2016.

El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits es troben a la web de la xarxa de parcs naturals: http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa/subvencions/centres-educatius

L'import màxim  consignat per la Diputació per l'any 2016 per a l'atorgament d’aquestes subvencions és de 60.000,00 EUR.

La subvenció cobrirà com a màxim el 50% del cost de l'activitat subvencionada; però cal tenir en compte que amb 3 punts ja s’atorga el 44% del cost de l’activitat, i què només pel nombre d’habitants s’atorguen punts (a  més població menys punts). Així els municipis menors de 20.000 habitants ja tenen automàticament 4 punts i pels que es troben entre 20.000 i 75.000 habitants: 3 punts. A aquesta puntuació s’afegeix la prevista per altres dos conceptes.

Podreu obtenir la publicació de les bases i de la convocatòria al portal BOPB: https://bop.diba.cat/anuncis.asp?anunci=022015024840

1
Etiquetes:
convocatòria
1
Categories:
Actualitat jurídica
1
Grups de treball:
Actualitat Jurídica