Oberta la convocatòria 2015 del SOC pel finançament de Projectes Singulars destinats a persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil

L’ORDRE EMO/322/2015, de 14 d'octubre, estableix les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels Projectes Singulars destinats a persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil, i obre la convocatòria per a l'any 2015.

Objecte: Projectes Singulars que donin resposta a les especificitats del territori i que no tinguin cabuda en cap altra convocatòria cofinançable en el marc de la Garantia Juvenil. S’entendrà que tenen un caràcter singular aquells projectes que a més de no tenir cabuda en cap altra convocatòria, compleixin, entre d’altres, algun dels requisits següents:

 • Metodologia innovadora en què s’articula una o vàries de les accions;
 • Combinació d’actuacions en què participa la persona jove. Aquesta combinació no pot venir donada només per la incorporació de la contractació finançada a càrrec del Programa de Garantia Juvenil. Adaptació per les especificitats d’un territori de les actuacions preestablertes en altres programes. Adaptació per les especificitats d’un sector productiu de les actuacions preestablertes en altres programes;
 • Qualsevol altre plantejament de singularitat que proposi una entitat i que inequívocament es demostri que no tingui cabuda en cap altra convocatòria.

L’objectiu és reforçar l’ocupabilitat i les competències professionals de les persones joves no ocupades i no integrades en els sistemes d’educació o formació, mitjançant una o diverses actuacions de les encabides en els quatre blocs de mesures en les que s’estructura el Catàleg del Sistema Nacional de Garantia Juvenil: mesures de suport a l’activació; a la contractació; de foment de l’emprenedoria; i de millora de l’empleabilitat. En aquesta última línia s’encabirien  les següents accions:

 • Formació, especialment en idiomes i TIC.
 • Pràctiques no laborals en empreses.
 • Impuls de la FP dual a través del contracte per a la formació i l'aprenentatge.
 • Formació per a l'obtenció de certificats de professionalitat.
 • Programes mixtos d’ocupació i formació. - Programes de Mobilitat per a la millora de les competències professionals.

Entre les possibles entitats beneficiàries  es troben els  Ens locals i les seves entitats dependents o vinculades. Les diferents àrees temàtiques que incideixen sobre les persones joves (educació, joventut, promoció econòmica, serveis socials, etc) hauran de col·laborar i coordinar-se entre elles per presentar un projecte en comú.

En cas que l’entitat beneficiaria sigui una entitat pública, i aquesta vulgui executar les actuacions mitjançant ens instrumentals, haurà d’indicar l’entitat que actuarà com a mitjà propi de l’entitat beneficiària, i que per tant tindrà recollit expressament en la norma que la crea o en els seus estatus, que té la condició de mitjà propi i servei tècnic de l’entitat beneficiària d’acord amb el que estableix l’article 24.6 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic

Persones destinatàries del projecte: joves inscrits al Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil que compleixin els següents requisits:

 • Tenir més de 16 anys i menys de 30, en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
 • No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud d'inscripció al Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
 • No haver rebut accions educatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 90 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. Ni haver rebut accions formatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
 • No està permesa la subcontractació de cap de les actuacions objecte d’aquesta Ordre.

Termini de sol·licitud: és de 15 dies a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre al DOGC Núm. 6982  de 23.10.2015.

Les entitats locals han de presentar la sol·licitud telemàticament mitjançant la plataforma EACAT: http://www.eacat.cat

Els projectes es podran sol·licitar de dues formes: per una única entitat o per diverses entitats agrupades:

 • Si el presenta una única entitat, aquesta serà l’única beneficiària.
 • Si el presenta una agrupació d’entitats, totes les entitats tindran la condició de beneficiàries i estaran subjectes als drets i deures com a tals.

Període d’execució:

Inicial: a partir de la data de notificació de l’atorgament de la subvenció, i com a màxim fins al 30 de desembre de 2015. Qualsevol actuació s’entendrà iniciada al presentar la declaració d’inici de la primera actuació.

Final: Totes les actuacions hauran de finalitzar com a màxim el 31 de desembre de 2016.

L’import màxim destinat a la concessió d’aquestes subvencions és de de 20.815.142,00 euros distribuïts amb les següents anualitats: un import màxim de 10.407.571,00 euros per a l’anualitat del 2015;  5.203.785,50 euros per a l’anualitat del 2016 i de 5.203.785,50 euros per a l’anualitat del 2017.

La quantia de les subvencions s’establirà en base a la revisió del pressupost presentat i l’elegibilitat dels costos que en ell s’incloguin. Si es compleixen els requisits d’elegibilitat dels costos vinculats al projecte, se subvencionarà el 100% d’aquest.

El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquesta Ordre és el de concurrència competitiva.

Trobareu l’Ordre referenciada:http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6982/1450998.pdf

I  la documentació i guia al portal SOC:

https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/empreses/convocatories/ajuts_subv/2015/Projectes_singulars_2015.html