Aprovació i publicació de diferents textos refosos de normativa relativa a RRHH

En el BOE  Núm. 261 de 31 d'octubre de 2015 s'han publicat:

El Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s' aprova el text refós de la "Ley del Estatuto Básico del Empleado Público" que trobareu en aquest enllaç : https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11719.pdf

I el Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre,  que aprova el text refós de la "Ley General de la Seguridad Social" que podreu llegir en aquest altre enllaç : https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11724.pdf

Els textos refosos sempre són benvinguts ja que estrictament no introdueixen cap modificació legislativa sinó que el que fan és facilitar en un únic text la versió vigent, integrada i harmonitzada de la normativa que recullen.

1
Etiquetes:
normativa