S'obre la convocatòria pública per al curs 2015-2016 per a la concessió de subvencions a centres educatius i establiments per al desenvolupament de PFI

L'ORDRE ENS/331/2015, de 28 d'octubre, aprova les bases reguladores per a la concessió de subvencions a centres educatius i establiments, per al desenvolupament de PFI  i obre la convocatòria pública per al curs 2015-2016.

Objectiu: Facilitar l’oferta de Programes de Formació i Inserció  (PFI) per poder atendre les necessitats del col·lectiu de joves de 16 anys a 21 anys que no ha obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria.

Objecte: La sol·licitud pot incloure un màxim de dos PFI per centre o establiment o un màxim de tres, sempre i quan els perfils sol·licitats pertanyin a dues famílies professionals diferents.

A l’annex 2 de l'Ordre consten els perfils professionals i els imports subvencionables.

Requisits específics Inscripció mal programa un mínim de 9 alumnes ( 8 si tenen necessitats educatives especials per discapacitat) i un màxim de 17 alumnes ( 12 en l’altre cas).

Beneficiaris:  Poden participar en aquesta convocatòria els centres educatius privats, els públics que no siguin de titularitat de la Generalitat de Catalunya i els establiments autoritzats pel Departament d’Ensenyament inclosos a la Resolució ENS/2000/2015, de 3 de setembre, que ofereixen Programes de Formació i Inserció el curs 2015-2016.

Import: El Departament d’Ensenyament ha consignat pressupostàriament un import total de 3.950.000,00 euros, dels quals 2.962.500,00 euros corresponen a l’anualitat 2015 i 987.500,00 euros corresponen a l’anualitat 2016.

Terminis:

sol·licitud: en el termini de set dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre al DOGC núm. 6988 de 2.11.2015´.

justificació: no més tard del 7 d’octubre de 2016.

execució actuacions: els programes s’han d’iniciar durant el període comprés entre el 14 de setembre i el 22 de desembre de 2015 i han de finalitzar com a màxim el 29 de juliol de 2016, incloses les pràctiques en alternança en centres de treball.

Procediment administratiu: concurrència competitiva.

Model normalitzat disponible a :http://ensenyament.gencat.cat

Trobareu l’Ordre referenciada a: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6988/1453081.pdf

1
Etiquetes:
subvencions