Oberta la convocatòria 2015 per a la concessió de subvencions per al finançament de Programes Integrals en el marc del Programa d’Ocupació Juvenil a Catalunya

L’ORDRE EMO/319/2015, de 14 d'octubre, aprova les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al finançament de programes integrals, que promou el SOC, i obre la convocatòria per a l'any 2015.Els Programes Integrals s’emmarquen en les iniciatives de segones oportunitats o noves oportunitats i en l’Acord de Govern de 26 de maig de 2015 pel qual s’aprova el Programa d’Ocupació Juvenil a Catalunya, Garantia Juvenil 2014-2020 i el Pla d’actuació pel 2015

Actuacions subvencionables:

Les accions que s’inclouen dins els Programes Integrals són dues:

 • a) Acció d’orientació i tutorització: Aquesta acció tindrà una durada màxima de 10 mesos.
 • b) Acció de formació: a efectesde la citada Ordre s’entendrà com a formació, exclusivament les accions de formació professionalitzadora. Les accions de suport pedagògic i de desenvolupament personal previstes a la segona etapa, s’entenen com a accions d’orientació i tutorització. Aquesta acció tindrà una durada màxima de 8 mesos.

I han  d’anar adreçades a persones joves que:

 • hagin abandonat prematurament el sistema educatiu, que hagin assolit, o no, el graduat en ESO i que no segueixin una formació reglada ni disposin d’experiència laboral consolidada; o bé
 • hagin abandonat prematurament els estudis de secundària obligatòria; o bé
 • no hagin finalitzat els estudis postobligatoris i necessiten un procés de reflexió i d’orientació per dirigir les seves trajectòries educatives i/o professionals, i per executar el seu projecte professional i vital amb èxit.

Aquestes persones han de reunir entre d’altres, també, els següents requisits:

 • Tenir més de 16 anys i menys de 30, en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
 • No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud d'inscripció al Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
 • No haver rebut accions educatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 90 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud, ni accions formatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

Entre les possibles entitats beneficiàries es troben els Ens locals o organismes vinculats. Les diferents àrees temàtiques que incideixen sobre les persones joves (educació, joventut, promoció econòmica, serveis socials, etc) hauran de col·laborar i coordinar-se entre elles per presentar un projecte en comú. En cas d’organismes vinculats, aquests hauran de justificar una experiència mínima de tres anys en projectes adreçats a persones joves en el moment de presentar la sol·licitud.

Les entitats beneficiàries no poden subcontractar amb tercers l’execució de cap de les actuacions que se’ls adjudiqui. A aquests efectes, la contractació del personal no es considera subcontractació, si és contractació directa o d’autònoms.

Termini de sol·licitud: és de 15 dies a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre al DOGC Núm. 6980  de  21.10.2015.

Les entitats locals han de presentar la sol·licitud telemàticament mitjançant la plataforma EACAT: http://www.eacat.cat

Els projectes es podran sol·licitar de dues formes:

a) Projectes presentats i executats íntegrament per una única entitat que serà la única beneficiària de la subvenció i que executarà per sí sola tot el projecte.

b) Projectes presentats conjuntament per varies possibles entitats beneficiàries compromeses per executar entre totes el projecte.

Període d’execució:

Inicial: a partir de la data de notificació de l’atorgament de la subvenció, i com a màxim fins al 30 de desembre de 2015. Qualsevol actuació s’entendrà iniciada al presentar la declaració d’inici de la primera etapa.

Cal que hi hagi tres etapes  de desenvolupament diferenciades:

 • Primera Etapa: acollida, orientació i disseny del full de ruta de l’itinerari personal.
 • Segona etapa: execució del full de ruta personal.
 • Tercera etapa: inserció laboral i/o retorn al sistema educatiu.

Final: Totes les actuacions hauran de finalitzar com a màxim el 31 de desembre de 2016.

Els projectes s’han d’executar com a mínim per a 15 participants i han de garantir com a mínim una inserció laboral del 20% de la totalitat de les persones participants del projecte presentat. S’entendrà inserció laboral aquells contractes laborals signats abans del 31 de desembre de 2016 per una durada mínima de 6 mesos (o contractes parcials continuats que sumin 6 mesos), o l’alta en el règim d’autònoms (abans del 31 de desembre de 2016) i el pagament de les quotes dels 6 primers mesos (que han de ser continuats).

L’import màxim destinat a la concessió d’aquestes subvencions és de 19.000.000,00 euros distribuïts amb les següents anualitats: un import màxim de 9.500.000,00 euros per a l’anualitat del 2015;  4.750.000,00 euros per a l’anualitat del 2016 i de 4.750.000,00 euros per a l’anualitat del 2017.

Aquestes  subvencions són incompatibles amb qualsevol altre ajut o subvenció obtingut per l’entitat sol·licitant per a la realització de la mateixa acció, amb alguna excepció prevista a les bases.

El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquesta Ordre és el de concurrència competitiva.

Trobareu l’Ordre referenciada a:http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6980/1450617.pdf

I una guia i la documentació necessària al portal SOC: 

https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/empreses/convocatories/ajuts_subv/2015/Programes_Integrals_2015.html

1
Etiquetes:
subvencions